Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2014 3-2014 12 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.12/2014
2014 3-2014 13 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.13/2014
2014 3-2014 14 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2013 až január 2014, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2013, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2014 Uznesenie č.14/2014
2014 3-2014 15 Postoj Košického samosprávneho kraja k dokumentu „Memorandum o porozumení spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources“ Uznesenie č.15/2014
2014 3-2014 16 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2014 - 2016 Uznesenie č.16/2014
2014 3-2014 17 VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.17/2014
2014 3-2014 18 VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 19/2013 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie Uznesenie č.18/2014
2014 3-2014 19 Aktualizácia zmluvy o úvere na spolufinancovanie projektov EÚ Uznesenie č.19/2014
2014 3-2014 20 Návrh na schválenie splatenia odplaty za postúpenie pohľadávok spoločnosťou Svet zdravia, a. s. formou investícií a rozšírenie nájmu hnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.20/2014
2014 3-2014 21 Informatívna správa o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu Regionálnej integrovanej územnej stratégie Uznesenie č.21/2014
2014 3-2014 22 Vystúpenie Košického samosprávneho kraja z Karpatského euroregiónu Slovensko Uznesenie č.22/2014
2014 3-2014 23 Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.23/2014
2014 3-2014 24 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.24/2014
2014 3-2014 25 Delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, v Michalovciach, v Rožňave, v Spišskej Novej Vsi a v Trebišove Uznesenie č.25/2014
2014 3-2014 26 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2014 Uznesenie č.26/2014
2014 3-2014 27 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2014 Uznesenie č.27/2014
2014 3-2014 28 Zámena nehnuteľného majetku medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Spišská Nová Ves Uznesenie č.28/2014
2014 3-2014 29 Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Rozhanovce pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. Uznesenie č.29/2014
2014 3-2014 30 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Michalovce priamym predajom pre KEREX s.r.o. Uznesenie č.30/2014
2014 3-2014 31 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Bohdanovce priamym predajom Uznesenie č.31/2014
2014 3-2014 32 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany priamym predajom Uznesenie č.32/2014
2014 3-2014 33 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.33/2014
2014 3-2014 34 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Továrenská 2 v Michalovciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.34/2014
2014 3-2014 35 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Olcnava pre obec Olcnava Uznesenie č.35/2014
2014 3-2014 36 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Košická Belá Uznesenie č.36/2014
2014 3-2014 37 Zmena uznesenia č. 417/2012 zo dňa 16.apríla 2012-Spôsob prevodu domu a pozemkov v k.ú. Stredné mesto na ul. Svätoplukova č.28 v Košiciach na základe OVS a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.37/2014
2014 3-2014 38 Zmena uzn.č 499/2012 z 22.10.2012-Zruš.uzn.č.418 zo 16.4.2012-Spôsob prevodu bud. a pozemku v k.ú.Kr.Chlmec na ul.Pri štadióne č.69 v Kr.Chlmci na zákl.OVS a schvál.podm.OVS,schvál.spôs.prevodu vlastníctva nehnut. v k.ú.Kr.Chlmec na zákl.OVS a podm.OVS Uznesenie č.38/2014
2014 3-2014 39 Zmena uznesenia č. 592/2013 zo dňa 24.júna 2013-Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú.Spišská Nová Ves na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.39/2014
2014 3-2014 40 Zmena uznesenia č. 617/2013 zo dňa 26.augusta 2013-Zrušenie uzn.č.500/2012 z 22.10.2012,schválenie spôsobu prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú.Terasa,na Popradskej ul.1 v Košiciach na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.40/2014
2014 3-2014 41 Zmena uznesenia č. 619/2013 zo dňa 26.8.2013-Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Strážske základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.41/2014