Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2014 4-2014 48 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.48/2014
2014 4-2014 49 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.49/2014
2014 4-2014 50 Pripojenie sa Košického samosprávneho kraja k výzve občianskych združení a mesta Kremnica predsedovi vlády SR, aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie Uznesenie č.50/2014
2014 4-2014 51 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2014 Uznesenie č.51/2014
2014 4-2014 52 Podmienky účasti a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.52/2014
2014 4-2014 53 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2013 Uznesenie č.53/2014
2014 4-2014 54 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2014 Uznesenie č.54/2014
2014 4-2014 55 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2014 v Košickom samosprávnom kraji - poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.55/2014
2014 4-2014 56 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov Uznesenie č.56/2014
2014 4-2014 57 Všeobecne záväzné nariadenie KSK, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č.17/2012 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK Uznesenie č.57/2014
2014 4-2014 58 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení VZN Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 Uznesenie č.58/2014
2014 4-2014 59 Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja 2007 – 2013 Uznesenie č.59/2014
2014 4-2014 60 Prínos projektu Košice – EHMK 2013 pre Košický samosprávny kraj Uznesenie č.60/2014
2014 4-2014 61 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2012/2013 Uznesenie č.61/2014
2014 4-2014 62 Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.62/2014
2014 4-2014 63 Vyhodnotenie koncepcií Košického samosprávneho kraja v oblasti rozvoja vzdelávania, mládeže a športu Uznesenie č.63/2014
2014 4-2014 64 Zmena uzn. Z/KSK č.561/2013 zo dňa 29.4.2013,Intenzita pomoci–spolufin.SŠ v zriaď.pôs. samospr.kraja v rámci OP:Vzdelávanie Prior.os:3 Podpora vzdel.osôb s osobit.vzdeláv.potrebami,Opatr.3.1:Zvyšovanie vzdel.úrovne príslušn.marginal.rómsk.komunít Uznesenie č.64/2014
2014 4-2014 65 Zmena uznesenia Z/KSK č.562/2013 zo dňa 29.4.2013, Intenzita pomoci–spolufin. stred.škôl v zriaď.pôsob. samosprávneho kraja v rámci OP: Vzdelávanie,Prioritná os:1 Reforma systému vzdel.a odbor.prípravy,Opatrenie 1.1:Premena tradičnej školy na modernú Uznesenie č.65/2014
2014 4-2014 66 Zmeny v sieti škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky – zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.66/2014
2014 4-2014 67 Menovanie nových členov Správnej rady a Dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.67/2014
2014 4-2014 68 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 (aktualizácia do roku 2015) Uznesenie č.68/2014
2014 4-2014 69 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický samosprávny kraj na obdobie 2012 – 2015 (plnenie za rok 2013) Uznesenie č.69/2014
2014 4-2014 70 Informatívna správa o činnosti EZÚS Via Carpatia Uznesenie č.70/2014
2014 4-2014 71 Informatívna správa o priebehu prípravy sektorových stratégií (ROP 2007 – 2013) Uznesenie č.71/2014
2014 4-2014 72 Informatívna správa o činnosti SO/RO pre ROP v programovom období 2007-2013 Uznesenie č.72/2014
2014 4-2014 73 Doplnenie informácie o riešení Petície za zmenu projektu DSS Park mládeže, Košice Uznesenie č.73/2014
2014 4-2014 74 Zámena nehnuteľného majetku medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Košice Uznesenie č.74/2014
2014 4-2014 75 Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v k. ú. Spišská Nová Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.75/2014
2014 4-2014 76 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Moldava nad Bodvou Uznesenie č.76/2014
2014 4-2014 77 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany Uznesenie č.77/2014