Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2014 5-2014 85 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.85/2014
2014 5-2014 86 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.86/2014
2014 5-2014 87 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2014, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2014 Uznesenie č.87/2014
2014 5-2014 88 Informatívna správa o činnosti spoločnosti Svet zdravia, a. s. za rok 2013 a krátkodobých víziách do budúcnosti Uznesenie č.88/2014
2014 5-2014 89 Štúdia o komplexnom rozvoji NsP Štefana Kukuru Michalovce, a. s., projekt Nemocnica novej generácie Michalovce Uznesenie č.89/2014
2014 5-2014 90 Voľba hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.90/2014
2014 5-2014 91 Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2014 Uznesenie č.91/2014
2014 5-2014 92 Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2014 Uznesenie č.92/2014
2014 5-2014 93 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2014 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj Uznesenie č.93/2014
2014 5-2014 94 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2013, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2014 Uznesenie č.94/2014
2014 5-2014 95 Personálne otázky obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o. Uznesenie č.95/2014
2014 5-2014 96 Vymenovanie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach Uznesenie č.96/2014
2014 5-2014 97 Informatívna správa o plnení úloh vyplývajúcich zo „Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji“ Uznesenie č.97/2014
2014 5-2014 98 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2013/2014 Uznesenie č.98/2014
2014 5-2014 99 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2014 Uznesenie č.99/2014
2014 5-2014 100 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2014 Uznesenie č.100/2014
2014 5-2014 101 Memorandum o spolupráci s Podkarpatským vojvodstvom Uznesenie č.101/2014
2014 5-2014 102 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2013 Uznesenie č.102/2014
2014 5-2014 103 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.103/2014
2014 5-2014 104 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva zariadení vysielacej techniky pre KID, a. s. Uznesenie č.104/2014
2014 5-2014 105 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Veľké Kapušany Uznesenie č.105/2014
2014 5-2014 106 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves priamym predajom Uznesenie č.106/2014
2014 5-2014 107 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves pre vlastníkov garáže Uznesenie č.107/2014
2014 5-2014 108 Zámena pozemkov v k. ú. Moldava nad Bodvou medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Moldava nad Bodvou Uznesenie č.108/2014