Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2014 6-2014 109 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.109/2014
2014 6-2014 110 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.110/2014
2014 6-2014 111 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2014 Uznesenie č.111/2014
2014 6-2014 112 Oprava uzn.č.66/2014 zo 4.zas.Z KSK konaného dňa 28.apríla 2014 v Košiciach-Zmeny v sieti škôl,šk.zariadení,stredísk prakt.vyučovania a pracovísk prakt.vyučovania SR-zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK Uznesenie č.112/2014
2014 6-2014 113 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2014 Uznesenie č.113/2014
2014 6-2014 114 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2014 Uznesenie č.114/2014
2014 6-2014 115 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.115/2014
2014 6-2014 116 Financovanie projektov energetickej efektívnosti infraštruktúry Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.116/2014
2014 6-2014 117 Založenie obchodnej spoločnosti Nová nemocnica Michalovce, a. s. Uznesenie č.117/2014
2014 6-2014 118 Informatívna správa o Partnerskej dohode medzi SR a EÚ Uznesenie č.118/2014
2014 6-2014 119 Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom kraji v programovacom období 2007 – 2013 so stavom k 31. 3. 2014 Uznesenie č.119/2014
2014 6-2014 120 Informatívna správa Aktualizácia Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Uznesenie č.120/2014
2014 6-2014 121 Personálne zmeny v Sociálnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.121/2014
2014 6-2014 122 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Kmeťova 30 v Košiciach na základe obchodnej verejenej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.122/2014
2014 6-2014 123 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Kmeťova 30 v Košiciach na základe obchodnej verejenej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.123/2014
2014 6-2014 124 Nájom nebytového priestoru v zdravotníckom zariadení v Košiciach pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.124/2014
2014 6-2014 125 Zvýšenie sublimitu úveru na spolufinacovanie projektov EÚ Uznesenie č.125/2014
2014 6-2014 126 Nominácia člena Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou Trebišov a.s. za Košický samosprávny kraj Uznesenie č.126/2014
2014 6-2014 127 Zmeny v sieti škôl,školských zariadení,stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky-zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy,Markušovská cesta 4,Spišská Nová Ves Uznesenie č.127/2014