Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2014 7-2014 128 Schválenie pogramu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.128/2014
2014 7-2014 129 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.129/2014
2014 7-2014 130 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie august a september 2014 Uznesenie č.130/2014
2014 7-2014 131 Informácia o výsledku kontroly použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám Uznesenie č.131/2014
2014 7-2014 132 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.132/2014
2014 7-2014 133 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.133/2014
2014 7-2014 134 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zavedení a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení Uznesenie č.134/2014
2014 7-2014 135 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2015/2016 Uznesenie č.135/2014
2014 7-2014 136 Udelenie verejného ocenenia Cena Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2014 Uznesenie č.136/2014
2014 7-2014 137 Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky 2015 - 2020 Uznesenie č.137/2014
2014 7-2014 138 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 4. etapa Uznesenie č.138/2014
2014 7-2014 139 Vstup Košického samosprávneho kraja do občianskeho združenia Východoslovenská investičná agentúra, o. z., Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice Uznesenie č.139/2014
2014 7-2014 140 Zrušenie rozpočtovej organizácie Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja a pričlenenie predmetu jej činnosti ku Krajskej organizácii cestovného ruchu Košický kraj Uznesenie č.140/2014
2014 7-2014 141 Ukončenie realizácie aktivít projektu Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce Uznesenie č.141/2014
2014 7-2014 142 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl pri SOŠ, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec, SOŠ obchodu a služieb, Nám. Slobody 12, Sobrance, SOŠ ekonomickej, Stojan 1, Spišská Nová Ves a SOŠ Prakovce 282 Uznesenie č.142/2014
2014 7-2014 143 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Bidovce pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Uznesenie č.143/2014
2014 7-2014 144 Doplnenie a zmeny uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 219/2011 zo dňa 21. februára 2011 - Predaj nehnuteľností v obci Šemša Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Uznesenie č.144/2014
2014 7-2014 145 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné Mesto v Košiciach pre Východoslovenskú distribučnú, a. s. Uznesenie č.145/2014
2014 7-2014 146 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.146/2014
2014 7-2014 147 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves priamym predajom Uznesenie č.147/2014
2014 7-2014 148 Zrušenie uznesenia č. 38/2014 zo dňa 24. februára 2014 a zmena uznesenia č. 499/2012 zo dňa 22. októbra 2012 – Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Kráľovský Chlmec na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.148/2014
2014 7-2014 149 Zrušenie uznesenia č.39/2014 zo dňa 24.februára 2014 a zmena uznesenia č.592/2013 zo dňa 24.júna 2013–Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.149/2014
2014 7-2014 150 Zrušenie uznesenia č. 41/2014 zo dňa 24. februára 2014 a zmena uznesenia č. 619/2013 zo dňa 26. augusta 2013 – Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Strážske na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.150/2014
2014 7-2014 151 Zmena uznesenia č. 616/2013 zo dňa 26. augusta 2013 – Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Rožňava na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.151/2014
2014 7-2014 152 Zmena uznesenia č. 33/2014 zo dňa 24. februára 2014 – Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.152/2014
2014 7-2014 153 Zmena uznesenia č. 34/2014 zo dňa 24. februára 2014 – Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Továrenská 2 v Michalovciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.153/2014
2014 7-2014 154 Zmena uznesenia č.37/2014–Zmena uznesenia č.417/2012 zo dňa 16.apríla 2012–Spôsob prevodu domu a pozemkov v k. ú. Stredné mesto na ul. Svätoplukova č. 28 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.154/2014
2014 7-2014 155 Zmena uznesenia č. 80/2014 zo dňa 28. apríla 2014 – Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Čierna nad Tisou na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.155/2014
2014 7-2014 156 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves Uznesenie č.156/2014