Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2014 8-2014 157 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.157/2014
2014 8-2014 158 Postoj Košického samosprávneho kraja k zámeru spoločnosti Ludovika Energy s. r. o. predĺžiť geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková Uznesenie č.158/2014
2014 8-2014 159 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.159/2014
2014 8-2014 160 Určenie mesačnej odmeny podpredsedovi Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.160/2014
2014 8-2014 161 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie október a november 2014,Plán kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2015 Uznesenie č.161/2014
2014 8-2014 162 Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.162/2014
2014 8-2014 163 Zmena organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.163/2014
2014 8-2014 164 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2015 - 2017 Uznesenie č.164/2014
2014 8-2014 165 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.165/2014
2014 8-2014 166 Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.166/2014
2014 8-2014 167 VZN KSK,ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN KSK č.1/2014 Uznesenie č.167/2014
2014 8-2014 168 Schválenie úkonov súvisiacich so založením akciovej spoločnosti a výstavbou novej nemocnice v Michalovciach Uznesenie č.168/2014
2014 8-2014 169 Dodatok k Zmluve o dočasnom prevode akcií Uznesenie č.169/2014
2014 8-2014 170 Informatívna správa o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu Regionálnej integrovanej územnej stratégie Uznesenie č.170/2014
2014 8-2014 171 Informácia o realizovaných stavbách na cestách II. a III. triedy v Košickom kraji z ROP Uznesenie č.171/2014
2014 8-2014 172 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2015 Uznesenie č.172/2014
2014 8-2014 173 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2015 Uznesenie č.173/2014
2014 8-2014 174 Informatívna správa o programe Terra Incognita Uznesenie č.174/2014
2014 8-2014 175 Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Správa ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.175/2014
2014 8-2014 176 Vymenovanie riaditeľa Verejnej knižnice Jána Bocatia Uznesenie č.176/2014
2014 8-2014 177 Nájom nebytových priestorov v telocvični Hotelovej akadémie na Južnej triede 10 v Košiciach pre KDS – šport z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.177/2014
2014 8-2014 178 Nájom nebytového priestoru v budove Gymnázia na ul. SNP 1 v Gelnici pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Gelnica z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.178/2014
2014 8-2014 179 Nájom bývalej Školy v prírode Inovce pre obec Inovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.179/2014
2014 8-2014 180 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné Mesto v Košiciach pre Mestskú časť Košice - Staré mesto Uznesenie č.180/2014
2014 8-2014 181 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany priamym predajom Uznesenie č.181/2014
2014 8-2014 182 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Dobšiná priamym predajom Uznesenie č.182/2014
2014 8-2014 183 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.183/2014
2014 8-2014 184 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Moldava nad Bodvou pre Nadáciu pre budúcnosť - a jövőért alapítvány Uznesenie č.184/2014