Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2015 10-2015 200 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.200/2015
2015 10-2015 201 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.201/2015
2015 10-2015 202 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie február a marec 2015 Uznesenie č.202/2015
2015 10-2015 203 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2014 Uznesenie č.203/2015
2015 10-2015 204 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015 Uznesenie č.204/2015
2015 10-2015 205 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2015 v Košickom samosprávnom kraji-poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle VZN Košického samospráveho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.205/2015
2015 10-2015 206 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.206/2015
2015 10-2015 207 Návrh na úpravy v sieti školských stravovacích zariadení Uznesenie č.207/2015
2015 10-2015 208 Zvýšenie sublimitu úveru na spolufinacovanie projektov EÚ Uznesenie č.208/2015
2015 10-2015 209 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020 Uznesenie č.209/2015
2015 10-2015 210 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 (aktualizácia do roku 2015) Uznesenie č.210/2015
2015 10-2015 211 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický samosprávny kraj na obdobie 2012 – 2015 (plnenie za rok 2014) Uznesenie č.211/2015
2015 10-2015 212 Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky Uznesenie č.212/2015
2015 10-2015 213 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č.127/2014 zo dňa 25.augusta 2014 s názvom Zmeny v sieti škôl,šk.zariadení,stredísk prakt.vyučovania a pracovísk prakt.vyučovania SR-zaradenie elokovaného pracoviska SOŠ,Markušovská cesta 4,Spišská Nová Ves Uznesenie č.213/2015
2015 10-2015 214 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl/školských zariadení pri SOŠT, Partizánska 1, MI, SOŠD Filinského 7, SNV, Spoj.škole, Zimná 96, Dobšiná, Konzervatóriu, Exnárova 8, KE, ŠI A.Garbana, Werferova 10, KE a ŠI, Medická 2, KE Uznesenie č.214/2015
2015 10-2015 215 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov v k. ú. Spišské Vlachy na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.215/2015
2015 10-2015 216 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Kysak Uznesenie č.216/2015
2015 10-2015 217 Oprava uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 32/2014 zo dňa 24. februára 2014 - Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany priamym predajom Uznesenie č.217/2015
2015 10-2015 218 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Dobšiná pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Uznesenie č.218/2015