Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2015 11-2015 219 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.219/2015
2015 11-2015 220 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.220/2015
2015 11-2015 221 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie apríl a máj 2015, Plán kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2015 Uznesenie č.221/2015
2015 11-2015 222 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015 Uznesenie č.222/2015
2015 11-2015 223 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.223/2015
2015 11-2015 224 Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.224/2015
2015 11-2015 225 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2013/2014 Uznesenie č.225/2015
2015 11-2015 226 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2014, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2015 Uznesenie č.226/2015
2015 11-2015 227 Informatívna správa o integrovanom dopravnom systéme (IDS) v Košickom kraji Uznesenie č.227/2015
2015 11-2015 228 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2014/2015 Uznesenie č.228/2015
2015 11-2015 229 Právne úkony v súvislosti s obchodnou spoločnosťou ORID, s.r.o. Uznesenie č.229/2015
2015 11-2015 230 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2015 Uznesenie č.230/2015
2015 11-2015 231 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2015 Uznesenie č.231/2015
2015 11-2015 232 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2014 Uznesenie č.232/2015
2015 11-2015 233 Nájom telocvične Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice pre občianske združenie Basketbalový klub JF Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.233/2015
2015 11-2015 234 Nájom hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a.s. Uznesenie č.234/2015
2015 11-2015 235 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.235/2015
2015 11-2015 236 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 150/2014 zo dňa 13. októbra 2014 a zmena uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 619/2013 zo dňa 26. augusta 2013 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Strážske na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.236/2015
2015 11-2015 237 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Kráľovce Uznesenie č.237/2015
2015 11-2015 238 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Prakovce na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.238/2015
2015 11-2015 239 Vymenovanie riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave Uznesenie č.239/2015
2015 11-2015 240 Prechod zriaďovateľskej pôsobnosti Strednej odbornej školy, Komenského 12, Trebišov z Košického samosprávneho kraja na spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., Školská 5, Brezno Uznesenie č.240/2015