Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2015 12-2015 241 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.241/2015
2015 12-2015 242 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.242/2015
2015 12-2015 243 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie jún a júl 2015 Uznesenie č.243/2015
2015 12-2015 244 Informácia o výsledku kontroly hospodárenia samosprávnych krajov v Košickom samosprávnom kraji vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov Uznesenie č.244/2015
2015 12-2015 245 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2015 Uznesenie č.245/2015
2015 12-2015 246 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015 Uznesenie č.246/2015
2015 12-2015 247 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.247/2015
2015 12-2015 248 Zaradenie elokovaných pracovísk Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.248/2015
2015 12-2015 249 Dodatok č. 1 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK pre školský rok 2015/2016 Uznesenie č.249/2015
2015 12-2015 250 Cestovná mapa riadenej migrácie v Košickom kraji Uznesenie č.250/2015
2015 12-2015 251 Informatívna správa o činnosti spoločnosti Svet zdravia, a. s. za rok 2014 Uznesenie č.251/2015
2015 12-2015 252 Informatívna správa o progrese v projekte výstavby Nemocnice novej generácie Michalovce Uznesenie č.252/2015
2015 12-2015 253 Návrh na odvolanie členov Dozornej rady obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o. Uznesenie č.253/2015
2015 12-2015 254 Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2014 Uznesenie č.254/2015
2015 12-2015 255 Spolufinancovanie projektu v rámci programu Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Uznesenie č.255/2015
2015 12-2015 256 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 207/2015 časť I. zo dňa 20. apríla 2015 Uznesenie č.256/2015
2015 12-2015 257 Nájom majetku KSK pre Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., Školská 5, Brezno z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.257/2015
2015 12-2015 258 Kúpa spoluvlastníckeho podielu obce Kráľovce k stavbe v k. ú. Kráľovce Košickým samosprávnym krajom Uznesenie č.258/2015
2015 12-2015 259 Zámena pozemkov v k. ú. Južné Mesto na Alejovej ulici v Košiciach medzi Košickým samosprávnym krajom a Arminius s.r.o. Uznesenie č.259/2015
2015 12-2015 260 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Južné Mesto na Alejovej ulici v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.260/2015
2015 12-2015 261 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v areáli na Bačíkovej ulici 7 v Košiciach pre STAVOCHEM s. r. o. Košice Uznesenie č.261/2015
2015 12-2015 262 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves na ulici Jána Janského v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.262/2015
2015 12-2015 263 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 636/2009 zo dňa 27. apríla 2009 - Predaj objektu v obci Markušovce Uznesenie č.263/2015
2015 12-2015 264 Zrušenie uzn. č. 149/2014 zo dňa 13. októbra 2014 a zmena uzn. č. 592/2013 zo dňa 24. júna 2013 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.264/2015
2015 12-2015 265 Zrušenie uzn. č. 152/2014 zo dňa 13. októbra 2014 a zmena uzn. č. 33/2014 zo dňa 24. februára 2014 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.265/2015
2015 12-2015 266 Zrušenie uzn. č. 155/2014 zo dňa 13. októbra 2014 a zmena uzn. č. 80/2014 zo dňa 28. apríla 2014 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Čierna nad Tisou na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.266/2015
2015 12-2015 267 Zmena uznesenia č.79/2014 zo dňa 28. apríla 2014 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Vyšný Medzev na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.267/2015
2015 12-2015 268 Zmena uzn. č. 146/2014 zo dňa 13. októbra 2014 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.268/2015
2015 12-2015 269 Zmena uzn. č. 183/2014 zo dňa 15. decembra 2014 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.269/2015