Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2015 13-2015 270 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.270/2015
2015 13-2015 271 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.271/2015
2015 13-2015 272 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie august a september 2015 Uznesenie č.272/2015
2015 13-2015 273 Informatívna správa o zapojení sa Košického samosprávneho kraja do programu technickej pomoci ELENA Uznesenie č.273/2015
2015 13-2015 274 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.274/2015
2015 13-2015 275 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.275/2015
2015 13-2015 276 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017 Uznesenie č.276/2015
2015 13-2015 277 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení a zrušení zariadení školského stravovania Uznesenie č.277/2015
2015 13-2015 278 Informatívna správa o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj v roku 2015 Uznesenie č.278/2015
2015 13-2015 279 Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja Uznesenie č.279/2015
2015 13-2015 280 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2015 Uznesenie č.280/2015
2015 13-2015 281 Realizácia projektu v rámci programu „SK09“ z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji“ Uznesenie č.281/2015
2015 13-2015 282 Kúpa bytov v Strážskom do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.282/2015
2015 13-2015 283 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva budovy a pozemkov v Prakovciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.283/2015
2015 13-2015 284 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Kráľovce Uznesenie č.284/2015
2015 13-2015 285 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Zemplín Uznesenie č.285/2015
2015 13-2015 286 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Nižná Úvrať v Košiciach Uznesenie č.286/2015
2015 13-2015 287 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Abova Uznesenie č.287/2015