Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2015 14-2015 288 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.288/2015
2015 14-2015 289 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.289/2015
2015 14-2015 290 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie október a november 2015, Plán kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2016 Uznesenie č.290/2015
2015 14-2015 291 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015 Uznesenie č.291/2015
2015 14-2015 292 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2016 -2018 Uznesenie č.292/2015
2015 14-2015 293 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.293/2015
2015 14-2015 294 Všeobecne záväzné nariadenie KSK, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.294/2015
2015 14-2015 295 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie 2016 - 2022 Uznesenie č.295/2015
2015 14-2015 296 Vyhodnotenie úspor tepelnej energie v objektoch škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za rok 2014 Uznesenie č.296/2015
2015 14-2015 297 Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK a aktualizácia Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK Uznesenie č.297/2015
2015 14-2015 298 Informatívna správa o termináli integrovanej osobnej prepravy „Moldava nad Bodvou, mesto“ Uznesenie č.298/2015
2015 14-2015 299 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2016 Uznesenie č.299/2015
2015 14-2015 300 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2016 Uznesenie č.300/2015
2015 14-2015 301 Vymenovanie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach Uznesenie č.301/2015
2015 14-2015 302 Nájom športových zariadení vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.302/2015
2015 14-2015 303 Nájom nebytových priestorov a pozemku pre občianske združenie BONA FIDE v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach Uznesenie č.303/2015
2015 14-2015 304 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v areáli na Bačíkovej ulici 7 v Košiciach pre SOLMEA s.r.o. Uznesenie č.304/2015
2015 14-2015 305 Zámena pozemkov v k. ú. Michalovce medzi Košickým samosprávnym krajom a AHA, s.r.o., Košice Uznesenie č.305/2015
2015 14-2015 306 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Byster v obci Sady nad Torysou pre vlastníkov rodinného domu Uznesenie č.306/2015
2015 14-2015 307 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva trafostanice, vrátane pozemku a technológie v k. ú. Vrbovec v Michalovciach pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Uznesenie č.307/2015
2015 14-2015 308 Personálne zmeny v Sociálnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.308/2015