Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2015 9-2015 185 Schválenie programu, voľba členov návhrovej komisie Uznesenie č.185/2015
2015 9-2015 186 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.186/2015
2015 9-2015 187 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie december 2014 a január 2015 Uznesenie č.187/2015
2015 9-2015 188 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2014 Uznesenie č.188/2015
2015 9-2015 189 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015 Uznesenie č.189/2015
2015 9-2015 190 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Revitalizácia depozitáraVýchodoslovenského múzea v Košiciach-Šaci" Uznesenie č.190/2015
2015 9-2015 191 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Reg.operačný program, prioritná os 3-Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovn.ruchu-Rekonštrukcia hosp.budovy v areáli Kaštieľa Markušovce na polyfunkč.kultúrny objekt" Uznesenie č.191/2015
2015 9-2015 192 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Kaštieľ v Trebišove - obnova Jazdiarne" Uznesenie č.192/2015
2015 9-2015 193 Informatívna správa o operačných programoch programovacieho obdobia 2014 – 2020 vo väzbe na rozvojové potreby miest a obcí Košického kraja Uznesenie č.193/2015
2015 9-2015 194 Nájom telocvične Strednej odbornej školy, Ostrovského 1, Košice pre športový klub GOOD ANGELS s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.194/2015
2015 9-2015 195 Nájom nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.195/2015
2015 9-2015 196 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Rožňava Uznesenie č.196/2015
2015 9-2015 197 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Dobšiná priamym predajom Uznesenie č.197/2015
2015 9-2015 198 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Čierna nad Tisou pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. Uznesenie č.198/2015
2015 9-2015 199 Nominácia člena za Košický samosprávny kraj do Dozornej rady Nemocnice s poklinikou Spišská Nová Ves, a. s. Uznesenie č.199/2015