Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2016 15-2016 309 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.309/2016
2016 15-2016 310 Zloženie sľubu poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.310/2016
2016 15-2016 311 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.311/2016
2016 15-2016 312 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie december 2015 a január 2016 Uznesenie č.312/2016
2016 15-2016 313 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2015 Uznesenie č.313/2016
2016 15-2016 314 Zmena organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.314/2016
2016 15-2016 315 Delegovanie zástupcov Košického samosprávneho kraja do orgánov neziskovej organizácie PRO COMITATU, n. o. Uznesenie č.315/2016
2016 15-2016 316 Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.316/2016
2016 15-2016 317 Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2016+ Uznesenie č.317/2016
2016 15-2016 318 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020 Uznesenie č.318/2016
2016 15-2016 319 Delegovanie zástupcu zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl pri Gymnáziu, Trebišovská 12, Košice a Gymnáziu, Alejová 1, Košice Uznesenie č.319/2016
2016 15-2016 320 Personálne zmeny v Komisii regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.320/2016
2016 15-2016 321 Dlhodobý nájom časti budovy Reduty mesta Spišská Nová Ves pre Košický samosprávny kraj Uznesenie č.321/2016
2016 15-2016 322 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.322/2016
2016 15-2016 323 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Štítnik Uznesenie č.323/2016
2016 15-2016 324 Nájom stavieb a pozemkov v k. ú. Štítnik pre obec Štítnik Uznesenie č.324/2016
2016 15-2016 325 Prevod vlastníctva stavieb v k. ú. Štítnik pre obec Štítnik Uznesenie č.325/2016
2016 15-2016 326 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Štítnik Uznesenie č.326/2016
2016 15-2016 327 Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe obchodnej verejnej súťaže - zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 265/2015 zo dňa 24. augusta 2015 Uznesenie č.327/2016
2016 15-2016 328 Prevod vlastníctva nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.328/2016
2016 15-2016 329 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Južné Mesto v Košiciach pre KATIS s.r.o. Uznesenie č.329/2016
2016 15-2016 330 Prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Murgašova 2 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.330/2016
2016 15-2016 331 Prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Bačíkova 7 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže, zrušenie a zmena častí uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 593/2013 zo dňa 24. júna 2013 Uznesenie č.331/2016
2016 15-2016 332 Oprava uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 305/2015 zo dňa 7. decembra 2015 - Zámena pozemkov v k. ú. Michalovce medzi Košickým samosprávnym krajom a AHA, s.r.o., Košice Uznesenie č.332/2016