Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2016 16-2016 333 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.333/2016
2016 16-2016 334 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.334/2016
2016 16-2016 335 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie február a marec 2016 Uznesenie č.335/2016
2016 16-2016 336 Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.336/2016
2016 16-2016 337 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2015 Uznesenie č.337/2016
2016 16-2016 338 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016 Uznesenie č.338/2016
2016 16-2016 339 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR v rokoch 2016 - 2020 Uznesenie č.339/2016
2016 16-2016 340 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2016 v Košickom samosprávnom kraji - poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.340/2016
2016 16-2016 341 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.341/2016
2016 16-2016 342 Informácia o možnostiach financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov Európskej investičnej banky v r. 2016 - 2018 Uznesenie č.342/2016
2016 16-2016 343 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.343/2016
2016 16-2016 344 Delegovanie poslankyne Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členku do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach Uznesenie č.344/2016
2016 16-2016 345 Pristúpenie Košického samosprávneho kraja k Dohovoru primátorov a starostov ako koordinátora Dohovoru Uznesenie č.345/2016
2016 16-2016 346 Informačno-poradenské centrum na Úrade Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.346/2016
2016 16-2016 347 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za školský rok 2014/2015 Uznesenie č.347/2016
2016 16-2016 348 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení na funkčné obdobie rokov 2016 - 2020 Uznesenie č.348/2016
2016 16-2016 349 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2015 (plnenie za rok 2015) Uznesenie č.349/2016
2016 16-2016 350 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický samosprávny kraj na obdobie 2012 – 2015 (plnenie za rok 2015) Uznesenie č.350/2016
2016 16-2016 351 Priority zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 – 2020 Uznesenie č.351/2016
2016 16-2016 352 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.352/2016
2016 16-2016 353 Nájom hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a.s. Uznesenie č.353/2016
2016 16-2016 354 Nájom hnuteľných vecí pre Súkromnú strednú odbornú školu DSA, Komenského 12, Trebišov Uznesenie č.354/2016
2016 16-2016 355 Prevod vlastníctva pozemku v Kráľovciach pre obec Kráľovce Uznesenie č.355/2016
2016 16-2016 356 Prevod vlastníctva pozemkov na ulici Žižkova v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.356/2016
2016 16-2016 357 Zámena pozemkov na ulici Žižkova v Košiciach medzi Košickým samosprávnym krajom a ŽIŽKOVA DEVELOPMENT s. r. o. Uznesenie č.357/2016
2016 16-2016 358 Prevod vlastníctva nehnuteľností v Nižnej Slanej (celok č. 2) pre LUT-SAT-RADIO Prešov, spol. s r.o. Uznesenie č.358/2016