Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2016 17-2016 359 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.359/2016
2016 17-2016 360 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.360/2016
2016 17-2016 361 Plán kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2016 Uznesenie č.361/2016
2016 17-2016 362 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016 Uznesenie č.362/2016
2016 17-2016 363 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.363/2016
2016 17-2016 364 Financovanie infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov Európskej investičnej banky v rokoch 2016-2018 Uznesenie č.364/2016
2016 17-2016 365 Doplnenie uznesenia číslo 224/2015 z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 15. júna 2015 v Košiciach Uznesenie č.365/2016
2016 17-2016 366 Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja Uznesenie č.366/2016
2016 17-2016 367 Dobrovoľnícke centrum Košického kraja Uznesenie č.367/2016
2016 17-2016 368 Vyhodnotenie plnenia Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Košického samosprávneho kraja na obdobie rokov 2008 - 2015 Uznesenie č.368/2016
2016 17-2016 369 Personálne zmeny v Školskej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.369/2016
2016 17-2016 370 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2015/2016 Uznesenie č.370/2016
2016 17-2016 371 Stratégia trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v Košickom kraji Uznesenie č.371/2016
2016 17-2016 372 Východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK na roky 2016 - 2020 Uznesenie č.372/2016
2016 17-2016 373 Návrh na úpravy v sieti školských stravovacích zariadení Uznesenie č.373/2016
2016 17-2016 374 Intenzita pomoci – spolufinancovanie projektového zámeru Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.374/2016
2016 17-2016 375 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2015, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2016 Uznesenie č.375/2016
2016 17-2016 376 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2016 Uznesenie č.376/2016
2016 17-2016 377 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2016 Uznesenie č.377/2016
2016 17-2016 378 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2015 Uznesenie č.378/2016
2016 17-2016 379 Nájom telocviční stredných škôl v Košiciach a vo Veľkých Kapušanoch Uznesenie č.379/2016
2016 17-2016 380 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.380/2016
2016 17-2016 381 Prevod vlastníctva pozemkov v Dobšinej pre mesto Dobšiná Uznesenie č.381/2016
2016 17-2016 382 Prevod vlastníctva trafostanice vrátane pozemku a technológie v Strážskom pre Východoslovenskú distribučnú, a. s. Uznesenie č.382/2016
2016 17-2016 383 Prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov na Zemplínskej šírave na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.383/2016
2016 17-2016 384 Prevod vlastníctva chaty - Algena vrátane pozemku na Zemplínskej šírave na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.384/2016
2016 17-2016 385 Prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov v Byšte na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.385/2016
2016 17-2016 386 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym predajom Uznesenie č.386/2016
2016 17-2016 387 Prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Továrenská 2 v Michalovciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.387/2016
2016 17-2016 388 Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Vyšný Medzev na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.388/2016