Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2016 18-2016 391 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.391/2016
2016 18-2016 392 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.392/2016
2016 18-2016 393 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2016 Uznesenie č.393/2016
2016 18-2016 394 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016 Uznesenie č.394/2016
2016 18-2016 395 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.395/2016
2016 18-2016 396 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.396/2016
2016 18-2016 397 Program podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike Uznesenie č.397/2016
2016 18-2016 398 Informatívna správa k príprave medzinárodnej konferencie „Posilňovanie ľudských práv v oblasti zamestnanosti na Slovensku“ Uznesenie č.398/2016
2016 18-2016 399 Akademické dni mesta Košice Uznesenie č.399/2016
2016 18-2016 400 Dodatok č. 2 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK pre školský rok 2016/2017 Uznesenie č.400/2016
2016 18-2016 401 Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a. s. o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.401/2016
2016 18-2016 402 Informatívna správa o činnosti OI SO/RO pre ROP v implementácii delegovaných opatrení ROP v programovom období 2007 - 2013 Uznesenie č.402/2016
2016 18-2016 403 Spolufinancovanie projektu Technickej pomoci SO pre IROP v programovom období 2014-2020 Uznesenie č.403/2016
2016 18-2016 404 Prevod vlastníctva pozemkov v Spišskej Novej Vsi pre vlastníkov garáží Uznesenie č.404/2016
2016 18-2016 405 Prevod vlastníctva pozemkov v Spišskej Novej Vsi pre vlastníkov garáží Uznesenie č.405/2016
2016 18-2016 406 Prevod vlastníctva pozemkov v Spišskej Novej Vsi pre vlastníkov garáží Uznesenie č.406/2016
2016 18-2016 407 Prevod vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym predajom Uznesenie č.407/2016
2016 18-2016 408 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 383/2016 zo dňa 27. júna 2016 - Prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov na Zemplínskej šírave na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.408/2016
2016 18-2016 409 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 384/2016 zo dňa 27. júna 2016 - Prevod vlastníctva chaty - Algena vrátane pozemku na Zemplínskej šírave na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.409/2016
2016 18-2016 410 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 385/2016 zo dňa 27. júna 2016 - Prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov v Byšte na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.410/2016