Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2016 19-2016 411 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.411/2016
2016 19-2016 412 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.412/2016
2016 19-2016 413 Informácia o výsledku kontroly Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.413/2016
2016 19-2016 414 Poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.414/2016
2016 19-2016 415 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.415/2016
2016 19-2016 416 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 364/2016 zo 17. zasadnutia konaného dňa 27. júna 2016 Uznesenie č.416/2016
2016 19-2016 417 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2017/2018 Uznesenie č.417/2016
2016 19-2016 418 Kreatívne centrum Košického kraja – investičný zámer Uznesenie č.418/2016
2016 19-2016 419 Nové kreatívne dielne a učebné priestory pre Školu úžitkového výtvarníctva Košice – investičný zámer Uznesenie č.419/2016
2016 19-2016 420 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2016 Uznesenie č.420/2016
2016 19-2016 421 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 5. etapa Uznesenie č.421/2016
2016 19-2016 422 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EU - Programu spolupráce Interreg V - A Slovenská republika – Maďarsko Uznesenie č.422/2016
2016 19-2016 423 Informácia o stratégii nakladania a speňaženia prebytočného hnuteľného a nehnuteľného majetku po presťahovaní zdravotníckych činností do novopostaveného pavilónu v areáli nemocnice v Michalovciach Uznesenie č.423/2016
2016 19-2016 424 Nájom telocvične Strednej priemyselnej školy dopravnej, Hlavná 113, Košice pre Katolícku strednú pedagogickú školu sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.424/2016
2016 19-2016 425 Nájom časti pozemku pre mesto Dobšiná z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.425/2016
2016 19-2016 426 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Michalovce Uznesenie č.426/2016
2016 19-2016 427 Prevod vlastníctva pozemkov pre mesto Krompachy Uznesenie č.427/2016
2016 19-2016 428 Prevod vlastníctva pozemkov v Strážskom Uznesenie č.428/2016
2016 19-2016 429 Prevod vlastníctva pozemkov v Strážskom Uznesenie č.429/2016
2016 19-2016 430 Prevod vlastníctva nehnuteľností v Nižnej Slanej (celok č. 2) pre RV Trans s. r. o. Uznesenie č.430/2016