Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2016 20-2016 431 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.431/2016
2016 20-2016 432 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.432/2016
2016 20-2016 433 Plán kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2017 Uznesenie č.433/2016
2016 20-2016 434 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016 Uznesenie č.434/2016
2016 20-2016 435 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.435/2016
2016 20-2016 436 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019 Uznesenie č.436/2016
2016 20-2016 437 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.437/2016
2016 20-2016 438 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení a zrušení zariadení školského stravovania Uznesenie č.438/2016
2016 20-2016 439 Spolufinancovanie projektu "Zriadenie a prevádzka Informačného bodu v Košiciach" z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko v programovom období 2014-2020 Uznesenie č.439/2016
2016 20-2016 440 Spolufinancovanie projektu ELISE - European Life Science Ecosystems Uznesenie č.440/2016
2016 20-2016 441 IRI index regionálnej identity, metodika tvorby a vyhodnocovania indexu Uznesenie č.441/2016
2016 20-2016 442 Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.442/2016
2016 20-2016 443 Informatívna správa o zavedení IDS v Košickom kraji Uznesenie č.443/2016
2016 20-2016 444 Schválenie úkonov súvisiacich s majetkovou účasťou Košického samosprávneho kraja v obchodnej spoločnosti Nemocnica novej generácie Michalovce, a. s. Uznesenie č.444/2016
2016 20-2016 445 Spolufinancovanie na zabezpečenie vypracovania strategických dokumentov pre oblasť dopravy v rámci výzvy IROP, prioritnej osi Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch Uznesenie č.445/2016
2016 20-2016 446 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2017 Uznesenie č.446/2016
2016 20-2016 447 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2017 Uznesenie č.447/2016
2016 20-2016 448 Vymenovanie riaditeľky JASANIMA - DSS do funkcie Uznesenie č.448/2016
2016 20-2016 449 Nájom nebytových priestorov v telocvični Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej 40 v Košiciach pre RIM Basket o. z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.449/2016
2016 20-2016 450 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.450/2016
2016 20-2016 451 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Košice Uznesenie č.451/2016
2016 20-2016 452 Prevod vlastníctva pozemku na ul. Špitálska v Rožňave Uznesenie č.452/2016