Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2017 21-2017 453 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.453/2017
2017 21-2017 454 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.454/2017
2017 21-2017 455 Informácia o rekonštrukcii mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín Uznesenie č.455/2017
2017 21-2017 456 Informácia o rekonštrukcii mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín Uznesenie č.456/2017
2017 21-2017 457 Informácia o rekonštrukcii mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín Uznesenie č.457/2017
2017 21-2017 458 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2016 Uznesenie č.458/2017
2017 21-2017 459 Zriadenie výboru pre audit Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.459/2017
2017 21-2017 461 Zvýšenie členského príspevku pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.461/2017
2017 21-2017 462 Vstup Košického samosprávneho kraja do prípravy projektu InnoSchool Uznesenie č.462/2017
2017 21-2017 463 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R001 II/547 hranica okresu Košice / Košice - okolie - Spišské Vlachy Uznesenie č.463/2017
2017 21-2017 464 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R001 II/547 hranica okresu Košice / Košice - okolie - Spišské Vlachy (mosty) Uznesenie č.464/2017
2017 21-2017 465 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice Uznesenie č.465/2017
2017 21-2017 466 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec Uznesenie č.466/2017
2017 21-2017 467 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R010 II/582 Michalovce - Sobrance Uznesenie č.467/2017
2017 21-2017 468 Zmena uznesenia č. 316/2016 z 15. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 22. februára 2016 v Košiciach: Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do siete škôl a školských zariadení SR Uznesenie č.468/2017
2017 21-2017 469 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 445/2016 z 20. zasadnutia konaného dňa 5. decembra 2016 Uznesenie č.469/2017
2017 21-2017 470 Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych a investičných fondov Uznesenie č.470/2017
2017 21-2017 471 Rozšírenie predmetu nájmu pre Súkromnú spojenú školu SEZ Krompachy, Maurerova 55, Krompachy Uznesenie č.471/2017
2017 21-2017 472 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym predajom Uznesenie č.472/2017
2017 21-2017 473 Prevod vlastníctva pozemku na ul. Murgašova 2 v Košiciach Uznesenie č.473/2017
2017 21-2017 474 Prevod vlastníctva pozemku v Plešivci Uznesenie č.474/2017
2017 21-2017 475 Prevod vlastníctva pozemku v Trebišove pre Gréckokatolícku eparchiu Košice Uznesenie č.475/2017