Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2017 22-2017 476 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.476/2017
2017 22-2017 477 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.477/2017
2017 22-2017 478 Odmena hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za rok 2016 Uznesenie č.478/2017
2017 22-2017 479 Ústna informácia o záveroch rokovania krízového štábu a o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín Uznesenie č.479/2017
2017 22-2017 480 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2016 Uznesenie č.480/2017
2017 22-2017 481 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017 Uznesenie č.481/2017
2017 22-2017 482 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2017 v Košickom samosprávnom kraji - poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.482/2017
2017 22-2017 483 Intenzita pomoci – spolufin. SŠ v zriaď. pôs.KSK v rámci IROP,Prior. os:2-Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,Špecifický cieľ: 2.2.3-Zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní Uznesenie č.483/2017
2017 22-2017 484 Intenzita pomoci-spolufin. SŠ v zriaď. pôs. KSK v rámci OP Ľudské zdroje,Prior. os:1-Vzdelávanie,Špecifický cieľ:1.4.1-Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií,prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie Uznesenie č.484/2017
2017 22-2017 485 Intenzita pomoci – spolufinancovanie Spojenej školy v Sečovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 2 – Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí Uznesenie č.485/2017
2017 22-2017 486 Informatívna správa o plnení aktivít Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré sú realizované na základe zmluvy o spolupráci a schválenie finančného príspevku na rok 2017 Uznesenie č.486/2017
2017 22-2017 487 Hodnotiaca správa o stave a úrovni výchovno – vzdelávacieho procesu za školský rok 2015/2016 Uznesenie č.487/2017
2017 22-2017 488 Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.488/2017
2017 22-2017 489 Zaradenie elokovaného pracoviska Spojenej školy Sečovce v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.489/2017
2017 22-2017 490 Zrušenie uznesení z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 22. júna 2009 v Košiciach: Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.490/2017
2017 22-2017 491 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 – 2020 (plnenie za rok 2016) Uznesenie č.491/2017
2017 22-2017 492 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2016 Uznesenie č.492/2017
2017 22-2017 493 Personálne zmeny v Komisii regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.493/2017
2017 22-2017 494 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 179/2014 zo dňa 15. decembra 2014 – Nájom bývalej Školy v prírode Inovce pre obec Inovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.494/2017
2017 22-2017 495 Nájom hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.495/2017
2017 22-2017 496 Nájom osobného vozidla pre obec Opátka Uznesenie č.496/2017
2017 22-2017 497 Nájom nehnuteľností na Exnárovej 10 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.497/2017
2017 22-2017 498 Prevod vlastníctva pozemku na ulici Močarianska v Michalovciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.498/2017
2017 22-2017 499 Prevod vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym predajom Uznesenie č.499/2017
2017 22-2017 500 Prevod vlastníctva pozemku v Kráľovciach Uznesenie č.500/2017
2017 22-2017 501 Prevod vlastníctva pozemkov na ulici Špitálska v Rožňave pre EKO-MONT SH s.r.o. Uznesenie č.501/2017