Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2017 23-2017 502 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.502/2017
2017 23-2017 503 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.503/2017
2017 23-2017 504 Plán kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2017 Uznesenie č.504/2017
2017 23-2017 505 Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín Uznesenie č.505/2017
2017 23-2017 506 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017 Uznesenie č.506/2017
2017 23-2017 507 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.507/2017
2017 23-2017 508 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.508/2017
2017 23-2017 509 Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2017 Uznesenie č.509/2017
2017 23-2017 510 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2017 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj Uznesenie č.510/2017
2017 23-2017 511 Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií Uznesenie č.511/2017
2017 23-2017 512 Personálne zmeny v Kultúrnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.512/2017
2017 23-2017 513 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2016/2017 Uznesenie č.513/2017
2017 23-2017 514 Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a. s. o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.514/2017
2017 23-2017 515 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,n.o. za rok 2016, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,n.o. na rok 2017 Uznesenie č.515/2017
2017 23-2017 516 Menovanie členov Správnej rady a Dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,n.o. Uznesenie č.516/2017
2017 23-2017 517 Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.517/2017
2017 23-2017 518 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2017 Uznesenie č.518/2017
2017 23-2017 519 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2017 Uznesenie č.519/2017
2017 23-2017 520 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2016 Uznesenie č.520/2017
2017 23-2017 521 Nájom nebytového priestoru v budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nám. slobody 12 v Sobranciach pre Regionálne rozvojové centrum Sobransko, n. o. Uznesenie č.521/2017
2017 23-2017 522 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.522/2017
2017 23-2017 523 Prevod vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom Uznesenie č.523/2017
2017 23-2017 524 Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Barca v Košiciach Uznesenie č.524/2017
2017 23-2017 525 Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Barca v Košiciach Uznesenie č.525/2017
2017 23-2017 526 Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Barca v Košiciach Uznesenie č.526/2017
2017 23-2017 527 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné Mesto v Košiciach pre Východoslovenskú distribučnú, a. s. Uznesenie č.527/2017