Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2017 24-2017 528 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.528/2017
2017 24-2017 529 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.529/2017
2017 24-2017 530 Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín Uznesenie č.530/2017
2017 24-2017 531 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2017 Uznesenie č.531/2017
2017 24-2017 532 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017 Uznesenie č.532/2017
2017 24-2017 533 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.533/2017
2017 24-2017 534 Všeobecne záväzné nariadenie KSK, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie KSK č.18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.534/2017
2017 24-2017 535 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2017 Uznesenie č.535/2017
2017 24-2017 536 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 6. etapa Uznesenie č.536/2017
2017 24-2017 537 Udelenie predchádzajúceho súhlasu so zlúčením spoločností Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. a GYN SNV, s.r.o. Uznesenie č.537/2017
2017 24-2017 538 Dodatok č. 3 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK pre školský rok 2017/2018 Uznesenie č.538/2017
2017 24-2017 539 Informatívna správa o aktuálnom stave implementácie IROP v Košickom kraji v delegovaných kompetenciách SO pre IROP KSK Uznesenie č.539/2017
2017 24-2017 540 Kúpa nehnuteľností v Strážskom do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.540/2017
2017 24-2017 541 Kúpa nehnuteľností v Strážskom do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.541/2017
2017 24-2017 542 Kúpa nehnuteľností v Strážskom do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.542/2017
2017 24-2017 543 Kúpa nehnuteľností vo Voli do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.543/2017
2017 24-2017 544 Spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice“ v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 Uznesenie č.544/2017
2017 24-2017 545 Správa o činnosti Košice Región Turizmus a smerovanie rozvojového programu Terra Incognita Uznesenie č.545/2017
2017 24-2017 546 Zrušenie uznesenia č. 389/2016 zo dňa 27. júna 2016 – Prevod vlastníctva budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.546/2017
2017 24-2017 547 Nájom pozemku na Školskej ulici v Michalovciach pre mesto Michalovce Uznesenie č.547/2017
2017 24-2017 548 Prevod vlastníctva pozemkov v Michalovciach Uznesenie č.548/2017
2017 24-2017 549 Prevod vlastníctva pozemkov v Cejkove na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.549/2017
2017 24-2017 550 Prevod vlastníctva nehnuteľností na Štefánikovej ulici 4 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.550/2017
2017 24-2017 551 Zmena uznesenia č. 144/2014 zo dňa 13.októbra 2014 - Doplnenie a zmeny uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 219/2011 zo dňa 21.februára 2011 - Predaj nehnuteľností v obci Šemša Východoslovenkej vodárenskej spoločnosti, a. s. Uznesenie č.551/2017
2017 24-2017 552 Zmena uznesenia č. 303/2015 zo dňa 7. decembra 2015 - Nájom nebytových priestorov a pozemku pre občianske združenie BONA FIDE v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach a nájom nebytových priestorov pre občianske združenie PORT a ShowMedia s.r.o. Uznesenie č.552/2017
2017 24-2017 553 Zmena uznesenia č. 257/2015 zo dňa 24. augusta 2015 - Nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre Deutsch-Slowakische Akademien, a. s., Školská 5, Brezno z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.553/2017
2017 24-2017 554 Prevod vlastníctva majetku v k ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s.r.o. Uznesenie č.554/2017
2017 24-2017 555 Prevod vlastníctva pozemku v Gelnici Uznesenie č.555/2017