Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2017 25-2017 556 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.556/2017
2017 25-2017 557 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.557/2017
2017 25-2017 558 Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín Uznesenie č.558/2017
2017 25-2017 559 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017 Uznesenie č.559/2017
2017 25-2017 560 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.560/2017
2017 25-2017 561 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.561/2017
2017 25-2017 562 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.562/2017
2017 25-2017 563 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019 Uznesenie č.563/2017
2017 25-2017 564 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – Integrovaný Regionálny operačný program, Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším sociálnym službám Uznesenie č.564/2017
2017 25-2017 565 Schválenie financovania projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci IROP Uznesenie č.565/2017
2017 25-2017 566 Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2016 Uznesenie č.566/2017
2017 25-2017 567 Informatívna správa o činnosti Informačno – poradenského centra na Úrade Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.567/2017
2017 25-2017 568 Informatívna správa o činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.568/2017
2017 25-2017 569 Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.569/2017
2017 25-2017 570 Aktualizácia Regionálnej integrovanej územnej stratégie Košického kraja Uznesenie č.570/2017
2017 25-2017 571 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.571/2017
2017 25-2017 572 Prevod vlastníctva pozemku v Zemplíne na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.572/2017
2017 25-2017 573 Prevod vlastníctva nehnuteľností v Nižnej Slanej (celok č. 1) Uznesenie č.573/2017
2017 25-2017 574 Návrh na vymenovanie riaditeľa Divadla Romathan v Košiciach Uznesenie č.574/2017
2017 25-2017 575 Správa o vyhotovení žiadosti o technickú pomoc ELENA Uznesenie č.575/2017