Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2018 5-2018 49 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.49/2018
2018 5-2018 50 Voľba predsedu Zdravotnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.50/2018
2018 5-2018 51 Voľba členov Mandátovej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.51/2018
2018 5-2018 52 Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.52/2018
2018 5-2018 53 Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.53/2018
2018 5-2018 54 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.54/2018
2018 5-2018 55 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.55/2018
2018 5-2018 56 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.56/2018
2018 5-2018 57 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.57/2018
2018 5-2018 58 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.58/2018
2018 5-2018 59 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.59/2018
2018 5-2018 60 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.60/2018
2018 5-2018 61 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.61/2018
2018 5-2018 62 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.62/2018
2018 5-2018 63 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.63/2018
2018 5-2018 64 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.64/2018
2018 5-2018 65 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2017 Uznesenie č.65/2018
2018 5-2018 66 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 Uznesenie č.66/2018
2018 5-2018 67 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 Uznesenie č.67/2018
2018 5-2018 68 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 Uznesenie č.68/2018
2018 5-2018 69 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 Uznesenie č.69/2018
2018 5-2018 70 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 Uznesenie č.70/2018
2018 5-2018 71 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 Uznesenie č.71/2018
2018 5-2018 72 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 Uznesenie č.72/2018
2018 5-2018 73 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.73/2018
2018 5-2018 74 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.74/2018
2018 5-2018 75 Informatívna správa o príprave projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci IROP 2014 - 2020 Uznesenie č.75/2018
2018 5-2018 76 Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych a investičných fondov Uznesenie č.76/2018
2018 5-2018 77 Ústna informácia o podaní Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov novozvolených poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2016 Uznesenie č.77/2018
2018 5-2018 78 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2018 Uznesenie č.78/2018