Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2018 6-2018 84 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.84/2018
2018 6-2018 85 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.85/2018
2018 6-2018 86 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.86/2018
2018 6-2018 87 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.87/2018
2018 6-2018 88 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2018 Uznesenie č.88/2018
2018 6-2018 89 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2018 Uznesenie č.89/2018
2018 6-2018 90 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (významné spoločenské a kultúrne podujatia) Uznesenie č.90/2018
2018 6-2018 91 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.91/2018
2018 6-2018 92 Odvolanie a delegovanie členov výboru pre audit Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.92/2018
2018 6-2018 93 Hodnotiaca správa o stave a úrovni výchovno–vzdelávacieho procesu za školský rok 2016/2017 Uznesenie č.93/2018
2018 6-2018 94 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho krajač. 483/2017 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávnehokraja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní Uznesenie č.94/2018
2018 6-2018 95 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho krajač. 484/2017 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.4.1 – Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie Uznesenie č.95/2018
2018 6-2018 96 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.96/2018
2018 6-2018 97 Intenzita pomoci – predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Strednej odbornej školy - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.97/2018
2018 6-2018 98 Informatívna správa o implementácii projektov Programu spolupráce Interreg V – A SKHU 2014 – 2020 Uznesenie č.98/2018
2018 6-2018 99 Spolufinancovanie projektu „MOBI - Moderná prihraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región” Uznesenie č.99/2018
2018 6-2018 100 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2017 Uznesenie č.100/2018
2018 6-2018 101 Správa o realizácii „Akčného plánu realizácie Východísk pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít v Košickom samosprávnom kraji na roky 2016 – 2017“ Uznesenie č.101/2018
2018 6-2018 102 Informatívna správa o realizácii projektov financovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu a Európskej investičnej banky v roku 2018 Uznesenie č.102/2018
2018 6-2018 103 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2017/2018 Uznesenie č.103/2018
2018 6-2018 104 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2018 Uznesenie č.104/2018
2018 6-2018 105 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2018 Uznesenie č.105/2018
2018 6-2018 106 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2017 Uznesenie č.106/2018
2018 6-2018 107 Spolufinancovanie projektu "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja" Uznesenie č.107/2018