Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2018 7-2018 108 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.108/2018
2018 7-2018 109 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.109/2018
2018 7-2018 110 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2018 Uznesenie č.110/2018
2018 7-2018 111 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2018 Uznesenie č.111/2018
2018 7-2018 112 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.112/2018
2018 7-2018 113 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Školského internátu, Kollárova 17, Sečovce ako súčasti Spojenej školy, Kollárova 17, Sečovce Uznesenie č.113/2018
2018 7-2018 114 Krajská futbalová liga Uznesenie č.114/2018
2018 7-2018 115 Dodatok č. 4 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji pre školský rok 2018/2019 Uznesenie č.115/2018
2018 7-2018 116 Informatívna správa o implementácii projektu Agrokruh Uznesenie č.116/2018
2018 7-2018 117 Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.117/2018
2018 7-2018 118 Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za rok 2017 Uznesenie č.118/2018
2018 7-2018 119 Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 561/2017 z 25. zasadnutia konaného dňa 23. októbra 2017 "Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1." Uznesenie č.119/2018
2018 7-2018 120 Zmena uznesenia č. 79/2018 – Nájom telocviční stredných škôl v Košiciach a v Rožňave Uznesenie č.120/2018
2018 7-2018 121 Návrh na vykonanie kontroly v zmysle § 19e) ods. 1 písm. g) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Uznesenie č.121/2018
2018 7-2018 122 Návrh na vykonanie kontroly v zmysle § 19e) ods. 1 písm. g) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Uznesenie č.122/2018