Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2018 8-2018 123 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.123/2018
2018 8-2018 124 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.124/2018
2018 8-2018 125 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.125/2018
2018 8-2018 126 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (významné spoločenské a kultúrne podujatia) Uznesenie č.126/2018
2018 8-2018 127 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.127/2018
2018 8-2018 128 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.128/2018
2018 8-2018 129 Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2017 Uznesenie č.129/2018
2018 8-2018 130 Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2017 Uznesenie č.130/2018
2018 8-2018 131 Program obnovy krajiny Košického kraja Uznesenie č.131/2018
2018 8-2018 132 Informatívna správa o IDS v Košickom kraji a zmena konateľa obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o. Uznesenie č.132/2018
2018 8-2018 133 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2018 Uznesenie č.133/2018
2018 8-2018 134 Správa o výsledkoch kontroly hospodárenia s verejnými financiami a dodržiavania pracovnoprávnych predpisov na Úrade Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.134/2018
2018 8-2018 135 Správa o výsledkoch kontroly hospodárenia s verejnými financiami a dodržiavania pracovnoprávnych predpisov na Úrade Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.135/2018
2018 8-2018 136 Ukončenie nájmu k časti hnuteľného majetku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.136/2018