Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2018 9-2018 137 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.137/2018
2018 9-2018 138 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.138/2018
2018 9-2018 139 Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva Uznesenie č.139/2018
2018 9-2018 140 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2019 Uznesenie č.140/2018
2018 9-2018 141 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2019 - 2021 Uznesenie č.141/2018
2018 9-2018 142 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.142/2018
2018 9-2018 143 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.143/2018
2018 9-2018 144 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 7. etapa Uznesenie č.144/2018
2018 9-2018 145 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti - JUH z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020, špecifický cieľ 2.1.2 Uznesenie č.145/2018
2018 9-2018 146 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti - SEVER z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020, špecifický cieľ 2.1.2 Uznesenie č.146/2018
2018 9-2018 147 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti - VÝCHOD z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020, špecifický cieľ 2.1.2 Uznesenie č.147/2018
2018 9-2018 148 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti - NAD JAZEROM z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020, špecifický cieľ 2.1.2 Uznesenie č.148/2018
2018 9-2018 149 Spolufinancovanie projektu Informačno – poradenské centrum pre EŠIF na KSK - 2. fáza Uznesenie č.149/2018
2018 9-2018 150 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre Strednú odbornú školu v Prakovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.150/2018
2018 9-2018 151 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre Strednú odbornú školu v Prakovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.151/2018
2018 9-2018 152 Informatívna správa o činnosti Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za rok 2018 Uznesenie č.152/2018
2018 9-2018 153 Informatívna správa o plnení cieľov vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.153/2018
2018 9-2018 154 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2019 Uznesenie č.154/2018
2018 9-2018 155 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2019 Uznesenie č.155/2018
2018 9-2018 156 Vymenovanie riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.156/2018
2018 9-2018 157 Vymenovanie riaditeľa VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Uznesenie č.157/2018
2018 9-2018 158 Personálne zmeny členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.158/2018
2018 9-2018 159 Nájom telocvične strednej školy v Košiciach Uznesenie č.159/2018
2018 9-2018 160 Ukončenie nájmu k nehnuteľnostiam prenajatým mestu Moldava nad Bodvou Uznesenie č.160/2018
2018 9-2018 161 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v Rakovci nad Ondavou na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.161/2018