Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2019 10-2019 162 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.162/2019
2019 10-2019 163 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.163/2019
2019 10-2019 164 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.164/2019
2019 10-2019 165 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.165/2019
2019 10-2019 166 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.166/2019
2019 10-2019 167 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.167/2019
2019 10-2019 168 Informácia o výsledku kontroly "Sociálne služby pre seniorov" v Košickom samosprávnom kraji vykonanou Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov Uznesenie č.168/2019
2019 10-2019 169 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (podpora rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji) Uznesenie č.169/2019
2019 10-2019 170 Akčný plán Programu obnovy krajiny Košického kraja na rok 2019 Uznesenie č.170/2019
2019 10-2019 171 Vstup Košického samosprávneho kraja za člena Združenia európskych regiónov (AER) Uznesenie č.171/2019
2019 10-2019 172 Informatívna správa o procesoch súvisiacich s vyradením elokovaného pracoviska v Sečovciach zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.172/2019
2019 10-2019 173 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov Uznesenie č.173/2019
2019 10-2019 174 Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho krajač. 483/2017 a č. 94/2018 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3– Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní Uznesenie č.174/2019
2019 10-2019 175 Prevod vlastníctva pozemku v katastrálnom území Severné Mesto v Košiciach Uznesenie č.175/2019
2019 10-2019 176 Prevod vlastníctva pozemku v Čiernej nad Tisou Uznesenie č.176/2019
2019 10-2019 177 Prevod vlastníctva pozemku v Malej Ide Uznesenie č.177/2019
2019 10-2019 178 Predĺženie doby nájmu nehnuteľností v Krompachoch pre občianske združenie "Ľudia a perspektíva“ Uznesenie č.178/2019
2019 10-2019 179 Zmena uznesenia č. 136/2018 zo dňa 22. októbra 2018 – Ukončenie nájmu k časti hnuteľného majetku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.179/2019
2019 10-2019 180 Ukončenie nájmu k časti majetku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.180/2019
2019 10-2019 181 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 8. etapa Uznesenie č.181/2019
2019 10-2019 182 Informácia o Európskom olympijskom festivale mládeže - Košice 2021 Uznesenie č.182/2019