Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2019 11-2019 183 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.183/2019
2019 11-2019 184 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.184/2019
2019 11-2019 185 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.185/2019
2019 11-2019 186 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.186/2019
2019 11-2019 187 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.187/2019
2019 11-2019 188 1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019 Uznesenie č.188/2019
2019 11-2019 189 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.189/2019
2019 11-2019 190 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.190/2019
2019 11-2019 191 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.191/2019
2019 11-2019 192 Personálne otázky v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. Uznesenie č.192/2019
2019 11-2019 193 Personálne otázky v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.193/2019
2019 11-2019 194 Personálne otázky v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. Uznesenie č.194/2019
2019 11-2019 195 Personálne otázky v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.195/2019
2019 11-2019 196 Personálne otázky v Dozornej rade Nemocnice novej generácie Michalovce, a. s. Uznesenie č.196/2019
2019 11-2019 197 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Školského internátu a Školskej jedálne, Južná trieda 10, Košice ako súčastí Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice Uznesenie č.197/2019
2019 11-2019 198 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení Uznesenie č.198/2019
2019 11-2019 199 Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.199/2019
2019 11-2019 200 Informatívna správa o plnení Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2018 Uznesenie č.200/2019
2019 11-2019 201 Vyhodnotenie ekonomického a funkčného prínosu Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou, mesto Uznesenie č.201/2019
2019 11-2019 202 Vyhodnotenie ekonomického a funkčného prínosu Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou, mesto Uznesenie č.202/2019
2019 11-2019 203 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 – 2020 (plnenie za rok 2018) Uznesenie č.203/2019
2019 11-2019 204 Intenzita pomoci – spolufinancovanie Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie s názvom: Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole Uznesenie č.204/2019
2019 11-2019 205 Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia Uznesenie č.205/2019
2019 11-2019 206 Nájom hnuteľného majetku pre BONA FIDE, o. z. Uznesenie č.206/2019
2019 11-2019 207 Doba nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.207/2019
2019 11-2019 208 Zmena uznesenia č. 554/2017 zo dňa 21. augusta 2017 – Prevod vlastníctva majetku v k. ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s. r. o. Uznesenie č.208/2019
2019 11-2019 209 Prevod vlastníctva pozemkov vo Veľkých Kapušanoch Uznesenie č.209/2019
2019 11-2019 210 Finančné usporiadanie investície medzi Košickým samosprávnym krajom a EUROMAR spol. s r. o. Uznesenie č.210/2019
2019 11-2019 211 Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Čižatice a v katastrálnom území Boliarov do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.211/2019