Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2019 12-2019 212 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.212/2019
2019 12-2019 213 Personálne zmeny v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.213/2019
2019 12-2019 214 Personálne zmeny v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.214/2019
2019 12-2019 215 Personálne zmeny v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.215/2019
2019 12-2019 216 Personálne zmeny v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.216/2019
2019 12-2019 217 Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.217/2019
2019 12-2019 218 Návrh určenia odmeny podpredsedovi Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.218/2019
2019 12-2019 219 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.219/2019
2019 12-2019 220 Informatívna správa k plneniu Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 163/2019 z 10. zasadnutia zo dňa 25. februára 2019 Uznesenie č.220/2019
2019 12-2019 221 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2019 Uznesenie č.221/2019
2019 12-2019 222 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe požiadavky zastupiteľstva zo 7. zasadnutia konaného dňa 27. augusta 2018 Uznesenie č.222/2019
2019 12-2019 223 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe požiadavky zastupiteľstva zo 7. zasadnutia konaného dňa 27. augusta 2018 Uznesenie č.223/2019
2019 12-2019 224 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.224/2019
2019 12-2019 225 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.225/2019
2019 12-2019 226 Zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.226/2019
2019 12-2019 227 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 173/2019 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov Uznesenie č.227/2019
2019 12-2019 228 Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 174/2019, č. 94/2018 a č. 483/2017 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní Uznesenie č.228/2019
2019 12-2019 229 Zrušenie Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 560/2017 z 25. zasadnutia zo dňa 23. 10. 2017, Uznesenia č. 119/2018 zo 7. zasadnutia zo dňa 27. 8. 2018 a Uznesenia č. 561/2017 z 25. zasadnutia zo dňa 23. 10. 2017 Uznesenie č.229/2019
2019 12-2019 230 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, Špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.230/2019
2019 12-2019 231 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, Špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.231/2019
2019 12-2019 232 Návrh na zmenu Uznesenia č. 144/2018 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 7. etapa Uznesenie č.232/2019
2019 12-2019 233 Správa o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.233/2019
2019 12-2019 234 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2018/2019 Uznesenie č.234/2019
2019 12-2019 235 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2019 Uznesenie č.235/2019
2019 12-2019 236 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2019 Uznesenie č.236/2019
2019 12-2019 237 Informatívna správa o činnosti Informačno – poradenského centra pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.237/2019
2019 12-2019 238 Nájom telocvične Strednej športovej školy v Košiciach Uznesenie č.238/2019
2019 12-2019 239 Návrh členov do orgánov občianskeho združenia BONA FIDE Uznesenie č.239/2019
2019 12-2019 240 Prevod vlastníctva častí pozemku v Dobšinej Uznesenie č.240/2019
2019 12-2019 241 Prevod vlastníctva pozemku v Čiernej nad Tisou Uznesenie č.241/2019