Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2019 14-2019 269 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.269/2019
2019 14-2019 270 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.270/2019
2019 14-2019 271 Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske - časť Krivošťany Uznesenie č.271/2019
2019 14-2019 272 Správa o výsledkoch kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 134/2018 z 22. októbra 2018 Uznesenie č.272/2019
2019 14-2019 273 Personálne zmeny vo Finančnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.273/2019
2019 14-2019 274 Personálne zmeny vo Výbore pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach Uznesenie č.274/2019
2019 14-2019 275 Podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.275/2019
2019 14-2019 276 Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.276/2019
2019 14-2019 277 Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.277/2019
2019 14-2019 278 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027 Uznesenie č.278/2019
2019 14-2019 279 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.279/2019
2019 14-2019 280 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.280/2019
2019 14-2019 281 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.281/2019
2019 14-2019 282 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.282/2019
2019 14-2019 283 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.283/2019
2019 14-2019 284 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.284/2019
2019 14-2019 285 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.285/2019
2019 14-2019 286 Vyhodnotenie ekonomického a funkčného prínosu Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou, mesto - doplnenie správy Uznesenie č.286/2019
2019 14-2019 287 Dodatok č. 5 – Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.287/2019
2019 14-2019 288 Informatívna správa – Vyhodnotenie výziev cezhraničného programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 Uznesenie č.288/2019
2019 14-2019 289 Schválenie Interného manuálu procedúr pre Fond malých projektov Uznesenie č.289/2019
2019 14-2019 290 Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020 – 2025 (2030) Uznesenie č.290/2019
2019 14-2019 291 Správa o činnosti Informačno - poradenského centra pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji za 1. polrok 2019 Uznesenie č.291/2019
2019 14-2019 292 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.292/2019
2019 14-2019 293 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.293/2019
2019 14-2019 294 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.294/2019
2019 14-2019 295 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.295/2019
2019 14-2019 296 Spolufinancovanie projektov z operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ 1.4.1. Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality Uznesenie č.296/2019
2019 14-2019 297 Spolufinancovanie projektov z operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ 1.4.1. Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality Uznesenie č.297/2019
2019 14-2019 298 Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020 Uznesenie č.298/2019