Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2019 15-2019 306 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.306/2019
2019 15-2019 307 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.307/2019
2019 15-2019 308 Personálne zmeny v Sociálnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.308/2019
2019 15-2019 309 Personálne zmeny v Komisii regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.309/2019
2019 15-2019 310 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.310/2019
2019 15-2019 311 2. Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske – časť Krivošťany Uznesenie č.311/2019
2019 15-2019 312 2. Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske – časť Krivošťany Uznesenie č.312/2019
2019 15-2019 313 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2020 Uznesenie č.313/2019
2019 15-2019 314 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022 Uznesenie č.314/2019
2019 15-2019 315 Schválenie nenávratnej finančnej výpomoci pre mesto Prešov Uznesenie č.315/2019
2019 15-2019 316 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.316/2019
2019 15-2019 317 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.317/2019
2019 15-2019 318 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti GLIP KOŠICE a. s. Uznesenie č.318/2019
2019 15-2019 319 Založenie obchodnej spoločnosti GLIP KOŠICE a. s. Uznesenie č.319/2019
2019 15-2019 320 Založenie Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.320/2019
2019 15-2019 321 Založenie Nadácie Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.321/2019
2019 15-2019 322 Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho krajač. 259/2019, č. 227/2019 a č. 173/2019 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov Uznesenie č.322/2019
2019 15-2019 323 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou na predkladanie žiadostio nenávratný finančný príspevok v rámci OPĽZ PO1/2019/DOP/1.2. – 01s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou Uznesenie č.323/2019
2019 15-2019 324 Informácia o výsledku kontroly „Kontrola systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore“ v Košickom samosprávnom kraji vykonanou Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov Uznesenie č.324/2019
2019 15-2019 325 Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.325/2019
2019 15-2019 326 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.326/2019
2019 15-2019 327 Spolufinancovanie projektu s názvom „Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja" Uznesenie č.327/2019
2019 15-2019 328 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2020 Uznesenie č.328/2019
2019 15-2019 329 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2020 Uznesenie č.329/2019
2019 15-2019 330 Prevod vlastníctva pozemku v Košiciach pre Regnum Košice s. r. o. Uznesenie č.330/2019
2019 15-2019 331 Zmena účelového určenia budovy na Turgenevovej ulici 36 v Košiciach Uznesenie č.331/2019