Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2020 16-2020 332 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.332/2020
2020 16-2020 333 Informatívna správa – Spojená škola Dobšiná, Elokované pracovisko Sečovce Uznesenie č.333/2020
2020 16-2020 334 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.334/2020
2020 16-2020 335 3. Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske – časť Krivošťany Uznesenie č.335/2020
2020 16-2020 336 Personálne zmeny v Komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom Uznesenie č.336/2020
2020 16-2020 337 Personálne zmeny v Komisii cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.337/2020
2020 16-2020 338 Vymenovanie riaditeľky IDEA - Domov sociálnych služieb Prakovce Uznesenie č.338/2020
2020 16-2020 339 Vymenovanie riaditeľky HARMONIA - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Strážske Uznesenie č.339/2020
2020 16-2020 340 Vymenovanie riaditeľa LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Trebišov Uznesenie č.340/2020
2020 16-2020 341 Vymenovanie riaditeľa LÚČ - Domov sociálnych služieb, Šemša Uznesenie č.341/2020
2020 16-2020 342 Vymenovanie riaditeľky Zemplínskeho múzea v Michalovciach Uznesenie č.342/2020
2020 16-2020 343 Vymenovanie riaditeľa Správy majetku Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.343/2020
2020 16-2020 344 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2019 Uznesenie č.344/2020
2020 16-2020 345 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.345/2020
2020 16-2020 346 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií Uznesenie č.346/2020
2020 16-2020 347 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou Uznesenie č.347/2020
2020 16-2020 348 Zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.348/2020
2020 16-2020 349 Zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.349/2020
2020 16-2020 350 Koncepcia fungovania a činnosti Zastúpenia Košického samosprávneho kraja pri EÚ Uznesenie č.350/2020
2020 16-2020 351 Vstup Košického samosprávneho kraja za člena združenia Rada letiskových regiónov (ARC) Uznesenie č.351/2020
2020 16-2020 352 Informácia o výsledku kontroly „Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov Uznesenie č.352/2020
2020 16-2020 353 Informácia o výsledku kontroly „Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov Uznesenie č.353/2020
2020 16-2020 354 Informácia o výsledku kontroly “Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík“ vykonanou Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov Uznesenie č.354/2020
2020 16-2020 355 Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.355/2020
2020 16-2020 356 Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.356/2020
2020 16-2020 357 Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.357/2020
2020 16-2020 358 Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.358/2020
2020 16-2020 359 Revidovaný Interný manuál procedúr pre Fond malých projektov Uznesenie č.359/2020
2020 16-2020 360 Zmena uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 303/2015 zo dňa 7. decembra 2015 a zmena uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 552/2017 zo dňa 21. augusta 2017 Uznesenie č.360/2020