Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2020 19-2020 389 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.389/2020
2020 19-2020 390 Informatívna správa k pripravovanému zámeru "Strategický park Haniska" Uznesenie č.390/2020
2020 19-2020 391 Informatívna správa k vybraným investičným aktivitám Košického samosprávneho kraja - InoBat Uznesenie č.391/2020
2020 19-2020 392 Informatívna správa o činnosti spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. pri realizácii činností v oblasti regionálneho rozvoja Uznesenie č.392/2020
2020 19-2020 393 Informatívna správa o činnosti spoločnosti GLIP KOŠICE, a. s. Uznesenie č.393/2020
2020 19-2020 394 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19 Uznesenie č.394/2020
2020 19-2020 395 Ukončenie nájmu k časti nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach Uznesenie č.395/2020
2020 19-2020 396 Ukončenie nájmu k hnuteľnej veci v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.396/2020
2020 19-2020 397 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Odorín Uznesenie č.397/2020
2020 19-2020 398 Nájom nebytových priestorov pre Tabačku Kulturfabrik n. o. a zmena Uznesenia č. 360/2020 Uznesenie č.398/2020
2020 19-2020 399 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2019 Uznesenie č.399/2020
2020 19-2020 400 Začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.400/2020
2020 19-2020 401 Začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.401/2020
2020 19-2020 402 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2020 Uznesenie č.402/2020
2020 19-2020 403 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2020 Uznesenie č.403/2020
2020 19-2020 404 Vymenovanie generálneho riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.404/2020
2020 19-2020 405 Personálne zmeny v Komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Uznesenie č.405/2020
2020 19-2020 406 Personálne zmeny v Komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Uznesenie č.406/2020
2020 19-2020 407 Personálna zmena v spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. Uznesenie č.407/2020
2020 19-2020 408 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.408/2020
2020 19-2020 409 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2019 Uznesenie č.409/2020
2020 19-2020 410 Zmena Uznesenia č. 280/2019 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.410/2020
2020 19-2020 411 Zrušenie Uznesenia č. 281/2019 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.411/2020
2020 19-2020 412 Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.412/2020
2020 19-2020 413 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2019/2020 Uznesenie č.413/2020
2020 19-2020 414 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2020 Uznesenie č.414/2020
2020 19-2020 415 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2020 Uznesenie č.415/2020
2020 19-2020 416 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.416/2020