Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2020 20-2020 417 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.417/2020
2020 20-2020 418 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - I. polrok 2020 Uznesenie č.418/2020
2020 20-2020 419 Zmena Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 320/2019 zo dňa 9. decembra 2019 Uznesenie č.419/2020
2020 20-2020 420 Personálne zmeny v Sociálnom podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p. Uznesenie č.420/2020
2020 20-2020 421 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.421/2020
2020 20-2020 422 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.422/2020
2020 20-2020 423 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2020 Uznesenie č.423/2020
2020 20-2020 424 2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020 Uznesenie č.424/2020
2020 20-2020 425 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.425/2020
2020 20-2020 426 Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.426/2020
2020 20-2020 427 Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.427/2020
2020 20-2020 428 Spolufinancovanie projektu s názvom „Participatívny ekosystém na podporu revitalizácie medzi vidiekom a mestom prostredníctvom spolupráce v Dunajskom obehovom biohospodárstve, GoDanuBio“ Uznesenie č.428/2020
2020 20-2020 429 Spolufinancovanie projektu s názvom „Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 Uznesenie č.429/2020
2020 20-2020 430 Zmluva o financovaní služieb súvisiacich s realizáciou projektu „Energetický región Košice“, uzatváraná medzi Európskou investičnou bankou a Košickým samosprávnym krajom, predmetom ktorej je využitie nástroja ELENA Uznesenie č.430/2020
2020 20-2020 431 Ukončenie nájmu k pozemkom v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.431/2020
2020 20-2020 432 Ukončenie nájmu k hnuteľným veciam v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.432/2020
2020 20-2020 433 Ukončenie nájmu k majetku v nájme KLUB MADA BULÍK Uznesenie č.433/2020
2020 20-2020 434 Prevod vlastníctva pozemku v Olcnave Uznesenie č.434/2020
2020 20-2020 435 Prevod vlastníctva k pozemnej komunikácii pre obec Košické Oľšany a zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Košické Oľšany Uznesenie č.435/2020
2020 20-2020 436 Ukončenie nájmu k majetku v nájme obce Inovce Uznesenie č.436/2020