Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2020 21-2020 437 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.437/2020
2020 21-2020 438 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19 Uznesenie č.438/2020
2020 21-2020 439 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19 Uznesenie č.439/2020
2020 21-2020 440 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - október 2020 Uznesenie č.440/2020
2020 21-2020 441 Personálne zmeny v Komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom Uznesenie č.441/2020
2020 21-2020 442 Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.442/2020
2020 21-2020 443 Informácia o príprave rekonštrukcie mosta M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica Uznesenie č.443/2020
2020 21-2020 444 Informácia o ukončení rekonštrukcie mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske – časť Krivošťany Uznesenie č.444/2020
2020 21-2020 445 Schválenie strategického dokumentu – Plán obnovy všetkých polikliník v meste Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.445/2020
2020 21-2020 446 Zabezpečenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky Uznesenie č.446/2020
2020 21-2020 447 Zabezpečenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky Uznesenie č.447/2020
2020 21-2020 448 Zabezpečenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 Uznesenie č.448/2020
2020 21-2020 449 3. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020 Uznesenie č.449/2020
2020 21-2020 450 Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.450/2020
2020 21-2020 451 Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.451/2020
2020 21-2020 452 Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.452/2020
2020 21-2020 453 Schválenie strategického dokumentu – Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.453/2020
2020 21-2020 454 Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja 2020 – 2025 (2030) Uznesenie č.454/2020
2020 21-2020 455 Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja 2020 – 2025 (2030) Uznesenie č.455/2020
2020 21-2020 456 Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja 2020 – 2025 (2030) Uznesenie č.456/2020
2020 21-2020 457 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov v odvetví kultúry – Manor House Susanna – An Experience In The Museum Uznesenie č.457/2020
2020 21-2020 458 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov v odvetví kultúry – InterCastles – Interactive Castles in Zemplén – Gömör Region Uznesenie č.458/2020
2020 21-2020 459 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov v odvetví kultúry – Capacity Building in partnership across borders for future museums Uznesenie č.459/2020
2020 21-2020 460 Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja v roku 2020 Uznesenie č.460/2020
2020 21-2020 461 Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja v roku 2020 Uznesenie č.461/2020
2020 21-2020 462 Vstup Košického samosprávneho kraja do Národnej vodíkovej asociácie Slovenska (NVAS) Uznesenie č.462/2020
2020 21-2020 463 Informatívna správa – Vyhodnotenie výziev cezhraničného programu Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020 Uznesenie č.463/2020
2020 21-2020 464 Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.464/2020
2020 21-2020 465 Nájom športových zariadení vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.465/2020
2020 21-2020 466 Prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom na Filinského ulici 9 v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.466/2020