Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2020 22-2020 467 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.467/2020
2020 22-2020 468 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2021 Uznesenie č.468/2020
2020 22-2020 469 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – december 2020 Uznesenie č.469/2020
2020 22-2020 470 Informácia o plnení uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 446/2020 časť B) uznesenia Uznesenie č.470/2020
2020 22-2020 471 Informácia o plnení uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 445/2020 -Zámer rekonštrukcie nehnuteľností pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.471/2020
2020 22-2020 472 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií Uznesenie č.472/2020
2020 22-2020 473 Zloženie Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií Uznesenie č.473/2020
2020 22-2020 474 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a plateniav zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.474/2020
2020 22-2020 475 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a plateniav zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.475/2020
2020 22-2020 476 Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 a č. 5/2014 Uznesenie č.476/2020
2020 22-2020 477 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.477/2020
2020 22-2020 478 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 278/2019 zo dňa 21. 10. 2019 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027 Uznesenie č.478/2020
2020 22-2020 479 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie vybraných investičných akcií vo výške 5 miliónov EUR Uznesenie č.479/2020
2020 22-2020 480 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2021 - 2023 Uznesenie č.480/2020
2020 22-2020 481 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.481/2020
2020 22-2020 482 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2019 Uznesenie č.482/2020
2020 22-2020 483 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia Uznesenie č.483/2020
2020 22-2020 484 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 10. etapa Uznesenie č.484/2020
2020 22-2020 485 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 10. etapa Uznesenie č.485/2020
2020 22-2020 486 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2021 Uznesenie č.486/2020
2020 22-2020 487 Dodatok č. 1 k Zásadám a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.487/2020
2020 22-2020 488 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2021 Uznesenie č.488/2020
2020 22-2020 489 Nájom kontajnerov pre Oáza – nádej pre nový život, n. o. Oasis of Hope for new life, non for profit organisation Uznesenie č.489/2020
2020 22-2020 490 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Spišský Hrušov Uznesenie č.490/2020
2020 22-2020 491 Zmena výmery predmetu nájmu pre nájomcov nebytových priestorov vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.491/2020
2020 22-2020 492 Nájom Súkromnej spojenej školy EDURAM Uznesenie č.492/2020
2020 22-2020 493 Predĺženie doby nájmu nehnuteľnosti v súvislosti s realizáciou projektu „Michalovce - Kostolné námestie“ Uznesenie č.493/2020
2020 22-2020 494 Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.494/2020
2020 22-2020 495 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 224/2015 zo dňa 15. 06. 2015 s názvom: Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.495/2020
2020 22-2020 496 Intenzita pomoci pre Strednú odbornú školu technickú a ekonomickú Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.496/2020