Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2021 23-2021 497 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.497/2021
2021 23-2021 498 Vymenovanie riaditeľa organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – Spišského divadla Uznesenie č.498/2021
2021 23-2021 499 Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.499/2021
2021 23-2021 500 Personálne zmeny v Školskej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.500/2021
2021 23-2021 501 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusuCOVID – 19 Uznesenie č.501/2021
2021 23-2021 502 Podpora Košického samosprávneho kraja iniciatíve „Diaľnica na Zemplín“ Uznesenie č.502/2021
2021 23-2021 503 Informatívna správa o príprave projektu Kreatívneho centra Košického kraja Uznesenie č.503/2021
2021 23-2021 504 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – II. polrok 2020 Uznesenie č.504/2021
2021 23-2021 505 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2020 Uznesenie č.505/2021
2021 23-2021 506 Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Mníšek nad Hnilcom dovlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.506/2021
2021 23-2021 507 Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Gelnica do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.507/2021
2021 23-2021 508 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.508/2021
2021 23-2021 509 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Hviezdoslavova 5, Rožňava, ako súčasť Strednej odbornej školy technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava Uznesenie č.509/2021
2021 23-2021 510 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.510/2021
2021 23-2021 511 Poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 130 000 eur Sociálnemu podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p. Uznesenie č.511/2021
2021 23-2021 512 Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného plánu 2020 a Akčný plán na rok 2021 Uznesenie č.512/2021
2021 23-2021 513 Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji 2021-2030 Uznesenie č.513/2021
2021 23-2021 514 Plán vodných rád Programu obnovy krajiny Košického kraja Uznesenie č.514/2021
2021 23-2021 515 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.515/2021
2021 23-2021 516 Vodíková stratégia pre Košický kraj Uznesenie č.516/2021
2021 23-2021 517 Informácia o výsledku kontroly „VÚC – využívanie finančných prostriedkov a majetku“ vykonanou Najvyšším kontrolným úradom SR Uznesenie č.517/2021