Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2021 24-2021 518 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.518/2021
2021 24-2021 519 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o Významných dňoch Košického samosprávneho kraja a Župných dňoch Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.519/2021
2021 24-2021 520 Dodatok č. 2 k Zásadám a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.520/2021
2021 24-2021 521 Personálne zmeny v Rade pre etiku volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.521/2021
2021 24-2021 522 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Apríl 2021 Uznesenie č.522/2021
2021 24-2021 523 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19 Uznesenie č.523/2021
2021 24-2021 524 Správa o výsledkoch kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 402/2020 z 29. júna 2020 Uznesenie č.524/2021
2021 24-2021 525 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2020 Uznesenie č.525/2021
2021 24-2021 526 1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021 Uznesenie č.526/2021
2021 24-2021 527 Územný plán veľkého územného celku Košický kraj, preskúmanie 2021 Uznesenie č.527/2021
2021 24-2021 528 Spolufinancovanie projektu s názvom „Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja – projekt č.2“ Uznesenie č.528/2021
2021 24-2021 529 Aktualizácia uznesenia č. 483/2020 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja: „Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – KlimaPark Kysak“ Uznesenie č.529/2021
2021 24-2021 530 Informatívna správa – Vyhodnotenie 3. výzvy cezhraničného programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 Uznesenie č.530/2021
2021 24-2021 531 Splnené opatrenia prijaté Košickým samosprávnym krajom na odstránenie nedostatkov z kontroly „Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR Uznesenie č.531/2021
2021 24-2021 532 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.532/2021
2021 24-2021 533 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2020 Uznesenie č.533/2021
2021 24-2021 534 Aktualizácia Uznesenia č. 318/2016 zo dňa 22.2.2016 - Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020 Uznesenie č.534/2021
2021 24-2021 535 Zrušenie Uznesení č. 280/2019 v bode 2) a č. 410/2020 - Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 9. etapa Uznesenie č.535/2021