Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2021 25-2021 536 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.536/2021
2021 25-2021 537 Personálna zmena v Dobrovoľníckom centre Košického kraja Uznesenie č.537/2021
2021 25-2021 538 Poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci pre Juhomoravský kraj v Českej republike Uznesenie č.538/2021
2021 25-2021 539 Personálne zmeny v Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.539/2021
2021 25-2021 540 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní , činností a majetkových pomerov poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2020 Uznesenie č.540/2021
2021 25-2021 541 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.541/2021
2021 25-2021 542 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.542/2021
2021 25-2021 543 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19 Uznesenie č.543/2021
2021 25-2021 544 Správa o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus za rok 2020 Uznesenie č.544/2021
2021 25-2021 545 Informatívna správa o implementácii Memoranda o spolupráci pri vytvorení modelovej farmy na pestovanie zeleniny v bio kvalite na území Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.545/2021
2021 25-2021 546 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Jún 2021 Uznesenie č.546/2021
2021 25-2021 547 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2021 Uznesenie č.547/2021
2021 25-2021 548 Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Uznesenie č.548/2021
2021 25-2021 549 Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky 2021 – 2025 (2030) Uznesenie č.549/2021
2021 25-2021 550 Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji 2021 - 2025 " VYCHOVÁVAME PRE ŽIVOT,VZDELÁVAME PRE PRAX" Uznesenie č.550/2021
2021 25-2021 551 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.551/2021
2021 25-2021 552 Regionálna inovačná stratégia Košického kraja Uznesenie č.552/2021
2021 25-2021 553 Založenie a vstup Košického samosprávneho kraja do Inovačného centra Košického kraja Uznesenie č.553/2021
2021 25-2021 554 Založenie a vstup Košického samosprávneho kraja do Košického klastra nového priemyslu Uznesenie č.554/2021
2021 25-2021 555 Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja / Integrovanej územnej stratégie Košického kraja Uznesenie č.555/2021
2021 25-2021 556 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2020/2021 Uznesenie č.556/2021
2021 25-2021 557 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2021 Uznesenie č.557/2021
2021 25-2021 558 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2021 Uznesenie č.558/2021
2021 25-2021 559 Ukončenie nájmu k pozemkom a stavbám v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.559/2021
2021 25-2021 560 Ukončenie nájmu nebytových priestorov v nájme spoločnosti IDS Východ, s. r. o. Uznesenie č.560/2021
2021 25-2021 561 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 552/2017 Uznesenie č.561/2021
2021 25-2021 562 Zmena účelového určenia budovy na Továrenskej ulici č. 3 v Košiciach Uznesenie č.562/2021
2021 25-2021 563 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 740/2009 Uznesenie č.563/2021
2021 25-2021 564 Ukončenie nájmu k pozemku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. a jeho prevod do vlastníctva mesta Spišská Nová Ves Uznesenie č.564/2021
2021 25-2021 565 Nájom nebytových priestorov na Továrenskej ulici č. 3 v Košiciach pre občianske združenie STROJ Uznesenie č.565/2021