Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2021 26-2021 566 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.566/2021
2021 26-2021 567 Poskytnutie finančného príspevku pre Juhomoravský kraj ako humanitárnej pomoci na zmiernenie škodlivých následkov na zdraví, majetku a životnom prostredí Uznesenie č.567/2021
2021 26-2021 568 Voľba hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.568/2021
2021 26-2021 569 Voľba hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.569/2021
2021 26-2021 570 Finančné vysporiadanie investícií nájomcu BONA FIDE, o. z. Uznesenie č.570/2021
2021 26-2021 571 Uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru pre účely Knižnice pri Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci Uznesenie č.571/2021
2021 26-2021 572 Výpožička nebytových priestorov na Bačíkovej ulici č. 7 v Košiciach pre IDS Východ, s. r. o. Uznesenie č.572/2021
2021 26-2021 573 Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.573/2021
2021 26-2021 574 Prevod vlastníctva pozemkov v Dobšinej Uznesenie č.574/2021
2021 26-2021 575 Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice novej generácie Michalovce, a. s. Uznesenie č.575/2021
2021 26-2021 576 Zrušenie Spojenej školy, Zimná 96, Dobšiná s organizačnými zložkami Gymnázium, SNP 607, Dobšiná a Stredná odborná škola techniky a služieb, Zimná 96, Dobšiná v súvislosti s procesom optimalizácie a stabilizácie siete stredných škôl v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.576/2021
2021 26-2021 577 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Strednej odbornej školy techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná Uznesenie č.577/2021
2021 26-2021 578 Návrh na vyradenie zmarených investícií dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.578/2021
2021 26-2021 579 Informácia o vyradení zmarených investícií z účtu dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.579/2021
2021 26-2021 580 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2021 Uznesenie č.580/2021
2021 26-2021 581 2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021 Uznesenie č.581/2021
2021 26-2021 582 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 479/2020 zo dňa 14. 12. 2020 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie vybraných investičných akcií vo výške 5 miliónov eur Uznesenie č.582/2021
2021 26-2021 583 Informácia o výsledku kontroly „Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov Uznesenie č.583/2021
2021 26-2021 584 Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.584/2021
2021 26-2021 585 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2021 - August 2021 Uznesenie č.585/2021
2021 26-2021 586 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID - 19 Uznesenie č.586/2021