Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2021 27-2021 587 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.587/2021
2021 27-2021 588 Výpožička parkovacích miest a nebytového priestoru na Bačíkovej ulici č. 7 v Košiciach pre IDS Východ, s. r. o. Uznesenie č.588/2021
2021 27-2021 589 Zmena podmienok nájmu pre nájomcu Deutsch – Slowakische Akademien, a. s. Uznesenie č.589/2021
2021 27-2021 590 Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Sobrance do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.590/2021
2021 27-2021 591 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do Rady školy pri Strednej odbornej škole techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.591/2021
2021 27-2021 592 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68 Uznesenie č.592/2021
2021 27-2021 593 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Banícke múzeum v Rožňave, projekt "Otvorená galéria" Uznesenie č.593/2021
2021 27-2021 594 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň, projekt „Modernizácia priestorov Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne v Michalovciach“ Uznesenie č.594/2021
2021 27-2021 595 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, projekt „Interaktívna a bezpečná knižnica – rozšírenie a modernizácia služieb“ Uznesenie č.595/2021
2021 27-2021 596 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Bábkové divadlo v Košiciach, projekt „Modernizácia divadelných sál“ Uznesenie č.596/2021
2021 27-2021 597 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Spišské divadlo, projekt „Modernizácia divadelnej techniky“ Uznesenie č.597/2021
2021 27-2021 598 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Východoslovenské múzeum v Košiciach, projekt „Expozícia Zaži Barok“ Uznesenie č.598/2021
2021 27-2021 599 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Zemplínske múzeum v Michalovciach, projekt „Archeologická expozícia Zemplínskeho múzea“ Uznesenie č.599/2021
2021 27-2021 600 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, projekt „Zemplín Antiqua“ Uznesenie č.600/2021
2021 27-2021 601 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, projekt „Letohrádok Dardanely – Hudobná perla Spiša“ Uznesenie č.601/2021
2021 27-2021 602 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Východoslovenská galéria, projekt „Modernizácia osvetlenia a IT infraštruktúry vo Východoslovenskej galérii“ Uznesenie č.602/2021
2021 27-2021 603 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Divadlo Thália Színház, projekt „Modernizácia divadla Thália“ Uznesenie č.603/2021
2021 27-2021 604 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Spišské kultúrne centrum a knižnica, projekt „Kompletné zmodernizovanie a zvýšenie hygienických štandardov v priestoroch Knižnice SKCaK v Spišskej Novej Vsi“ Uznesenie č.604/2021
2021 27-2021 605 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, projekt „Odkaz pre budúcnosť“ Uznesenie č.605/2021
2021 27-2021 606 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávnehokraja – Október 2021 Uznesenie č.606/2021
2021 27-2021 607 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID - 19 Uznesenie č.607/2021
2021 27-2021 608 Informatívna správa o stave prípravy Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja / Integrovanej územnej stratégie Košického kraja Uznesenie č.608/2021
2021 27-2021 609 Informácia o splnení prijatých opatrení Košického samosprávneho kraja na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov ku kontrole NKÚ SR: „VÚC – využívanie finančných prostriedkov a majetku“ Uznesenie č.609/2021
2021 27-2021 610 Schválenie spolufinancovania projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.610/2021