Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2021 28-2021 611 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.611/2021
2021 28-2021 612 Združenie finančných prostriedkov na opravu časti cestného úseku cez obec Košická Polianka Uznesenie č.612/2021
2021 28-2021 613 Prevod vlastníctva pozemkov v Bidovciach pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. Uznesenie č.613/2021
2021 28-2021 614 Nájom pozemkov v katastrálnom území Streda nad Bodrogom pre obec Streda nad Bodrogom Uznesenie č.614/2021
2021 28-2021 615 Predĺženie doby trvania nájomnej zmluvy pre obec Kysta Uznesenie č.615/2021
2021 28-2021 616 Menovanie nových členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.616/2021
2021 28-2021 617 Personálne zmeny v spoločnosti Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o. Uznesenie č.617/2021
2021 28-2021 618 Informácia predsedu Košického samosprávneho kraja o príprave a priebehu nákupu teplomerov pre potreby Úradu Košického samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.618/2021
2021 28-2021 619 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2022 Uznesenie č.619/2021
2021 28-2021 620 III. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021 Uznesenie č.620/2021
2021 28-2021 621 Zmena verejnoprospešného účelu Nadácie Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.621/2021
2021 28-2021 622 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024 Uznesenie č.622/2021
2021 28-2021 623 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.623/2021
2021 28-2021 624 Založenie obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. a schválenie majetkovej účasti Košického samosprávneho kraja v tejto spoločnosti Uznesenie č.624/2021
2021 28-2021 625 Spolufinancovanie projektu: „Margecany – komunikácia pre cyklistov a peších“ Uznesenie č.625/2021
2021 28-2021 626 Spolufinancovanie projektu: „Cyklistická cestička Zalužice – Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála)“ Uznesenie č.626/2021
2021 28-2021 627 Spolufinancovanie projektu: „Cyklo-webový portál Košického kraja“ Uznesenie č.627/2021
2021 28-2021 628 Rozšírenie predmetu činností v Zriaďovateľskej listine príspevkovej organizácie Správa ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.628/2021
2021 28-2021 629 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2020 Uznesenie č.629/2021
2021 28-2021 630 Zámer vytvorenia programu podpory pre malých a stredných podnikateľov prostredníctvom zriadenia regionálnych rozvojových centier Uznesenie č.630/2021
2021 28-2021 631 Založenie neziskovej organizácie "Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o." Uznesenie č.631/2021
2021 28-2021 632 Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja 2021 Uznesenie č.632/2021
2021 28-2021 633 Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja 2021 Uznesenie č.633/2021
2021 28-2021 634 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - December 2021 Uznesenie č.634/2021
2021 28-2021 635 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2022 Uznesenie č.635/2021
2021 28-2021 636 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2022 Uznesenie č.636/2021
2021 28-2021 637 Spolufinancovanie projektu v rámci EÚ programu LIFE "Protection of waterfowl life and the native habitats restoration in Zemplin Region by removing PCBs from the environment” za účelom prípravy dekontaminácie Zemplínskeho regiónu Uznesenie č.637/2021
2021 28-2021 638 Informatívna správa o činnosti IDS Východ, s. r. o. Uznesenie č.638/2021
2021 28-2021 639 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID - 19 Uznesenie č.639/2021