Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2022 2-2022 11 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.11/2022
2022 2-2022 12 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Finančná komisia Uznesenie č.12/2022
2022 2-2022 13 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Dopravná komisia Uznesenie č.13/2022
2022 2-2022 14 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Uznesenie č.14/2022
2022 2-2022 15 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Sociálna komisia Uznesenie č.15/2022
2022 2-2022 16 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov poslancov – Kultúrna komisia Uznesenie č.16/2022
2022 2-2022 17 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Kultúrna komisia Uznesenie č.17/2022
2022 2-2022 18 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov poslancov – Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky Uznesenie č.18/2022
2022 2-2022 19 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky Uznesenie č.19/2022
2022 2-2022 20 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Školská komisia Uznesenie č.20/2022
2022 2-2022 21 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Komisia k hospodáreniu s majetkom Uznesenie č.21/2022
2022 2-2022 22 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov poslancov – Zdravotná komisia Uznesenie č.22/2022
2022 2-2022 23 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Zdravotná komisia Uznesenie č.23/2022
2022 2-2022 24 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Komisia regionálneho rozvoja Uznesenie č.24/2022
2022 2-2022 25 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov poslancov – Komisia územného plánovania a životného prostredia Uznesenie č.25/2022
2022 2-2022 26 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Komisia územného plánovania a životného prostredia Uznesenie č.26/2022
2022 2-2022 27 Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 364/2020 zo dňa 30. apríla 2020 o poskytnutí návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre obchodnú spoločnosť Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s.r.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45 424 462 Uznesenie č.27/2022
2022 2-2022 28 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.28/2022
2022 2-2022 29 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.29/2022
2022 2-2022 30 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.30/2022
2022 2-2022 31 Poriadok odmeňovania zamestnancov Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.31/2022
2022 2-2022 32 Dodatok č. 9 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.32/2022
2022 2-2022 33 Zabezpečenie úverových zdrojov na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov súvisiacich so schválenými projektmi realizovanými z fondov Európskej únie, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Uznesenie č.33/2022
2022 2-2022 34 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2023 – 2025 Uznesenie č.34/2022
2022 2-2022 35 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 1. polrok 2023 Uznesenie č.35/2022
2022 2-2022 36 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2023 Uznesenie č.36/2022
2022 2-2022 37 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – december 2022 Uznesenie č.37/2022