Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2022 29-2022 640 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.640/2022
2022 29-2022 641 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Spišská Nová Ves Uznesenie č.641/2022
2022 29-2022 642 Prevod vlastníctva pozemkov v Rozhanovciach pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. Uznesenie č.642/2022
2022 29-2022 643 Partnerstvo Košického samosprávneho kraja a Druživy, o. z. v projekte „SINZEM“ Uznesenie č.643/2022
2022 29-2022 644 Informácia k možnosti čerpania finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti pre nemocnice v Spišskej Novej Vsi, Michalovciach, Rožňave a Trebišove Uznesenie č.644/2022
2022 29-2022 645 Aktualizácia združenia finančných prostriedkov na opravu časti cestného úseku v k. ú. Košická Polianka a zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 612/2021 Uznesenie č.645/2022
2022 29-2022 646 Nájom športových zariadení pre YOUNG ANGELS ACADEMY, o. z. a Florbalový klub FLORKO Košice Uznesenie č.646/2022
2022 29-2022 647 Delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a Trebišove Uznesenie č.647/2022
2022 29-2022 648 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.648/2022
2022 29-2022 649 Personálna zmena v neziskovej organizácii Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o. Uznesenie č.649/2022
2022 29-2022 650 Personálne zmeny vo Výbore pre audit Uznesenie č.650/2022
2022 29-2022 651 Personálna zmena v obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. Uznesenie č.651/2022
2022 29-2022 652 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci Uznesenie č.652/2022
2022 29-2022 653 Personálne zmeny vo Finančnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.653/2022
2022 29-2022 654 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za II. polrok 2021 Uznesenie č.654/2022
2022 29-2022 655 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2021 Uznesenie č.655/2022
2022 29-2022 656 Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.656/2022
2022 29-2022 657 Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného plánu 2021 a Akčný plán na rok 2022 Uznesenie č.657/2022
2022 29-2022 658 Schválenie spolufinancovania projektu: „Cyklistická cestička Zalužice – Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála)“ Uznesenie č.658/2022
2022 29-2022 659 Schválenie spolufinancovania projektu: „Margecany - komunikácia pre cyklistov a peších“ Uznesenie č.659/2022
2022 29-2022 660 Spolufinancovanie projektu s názvom Moderné technológie II Uznesenie č.660/2022
2022 29-2022 661 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice Uznesenie č.661/2022
2022 29-2022 662 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikaiés Gaztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník Uznesenie č.662/2022
2022 29-2022 663 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves Uznesenie č.663/2022
2022 29-2022 664 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce Uznesenie č.664/2022
2022 29-2022 665 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava Uznesenie č.665/2022
2022 29-2022 666 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – SPŠ technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Uznesenie č.666/2022
2022 29-2022 667 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice Uznesenie č.667/2022
2022 29-2022 668 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice Uznesenie č.668/2022
2022 29-2022 669 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – KSK, Námestie Maratónu mieru 1, Košice Uznesenie č.669/2022