Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2022 30-2022 672 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.672/2022
2022 30-2022 673 Dodatok č. 3 k Zásadám a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.673/2022
2022 30-2022 674 Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.674/2022
2022 30-2022 675 Nájom nebytových priestorov pre Strednú odbornú školu pedagogickú sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, Košice Uznesenie č.675/2022
2022 30-2022 676 Zmena podmienok nájmu pre nájomcu Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, 053 42 Krompachy a zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 492/2020 Uznesenie č.676/2022
2022 30-2022 677 Kúpa telocvične v Rožňave do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.677/2022
2022 30-2022 678 Zmena uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 646/2022 zo dňa 28. 02. 2022 - Nájom športových zariadení pre YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. a Florbalový klub FLORKO Košice Uznesenie č.678/2022
2022 30-2022 679 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – zmena zriaďovateľskej pôsobnosti v Spojenej škole EDURAM, Maurerova 55, Krompachy Uznesenie č.679/2022
2022 30-2022 680 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – vyradenie a zaradenie Elokovaného pracoviska Viničky, Hlavná 232/14, Viničky Uznesenie č.680/2022
2022 30-2022 681 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – zaradenie Spojenej školy, Bielocerkevská 29, Košice a výdajnej školskej jedálne ako súčasti školy Uznesenie č.681/2022
2022 30-2022 682 Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.682/2022
2022 30-2022 683 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 651/2022 zo dňa 28. 02. 2022 Uznesenie č.683/2022
2022 30-2022 684 Personálna zmena v obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. Uznesenie č.684/2022
2022 30-2022 685 Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r.s.p., IČO: 53 000 064, so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Uznesenie č.685/2022
2022 30-2022 686 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2021 Uznesenie č.686/2022
2022 30-2022 687 I. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2022 Uznesenie č.687/2022
2022 30-2022 688 Poskytnutie dotácie Mestu Spišská Nová Ves pre Domov dôchodcov Spišská Nová Ves Uznesenie č.688/2022
2022 30-2022 689 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2021 Uznesenie č.689/2022
2022 30-2022 690 Schválenie spolufinancovania projektu „Podpora vytvorenia technických sekretariátov pre Košický samosprávny kraj, číslo výzvy IROP-PO8-SC81-2022-92 Uznesenie č.690/2022
2022 30-2022 691 Výročná správa Košice Región Turizmus za rok 2021 Uznesenie č.691/2022
2022 30-2022 692 Koncepcia fungovania a činnosti Zastúpenia Košického samosprávneho kraja pri EÚ Uznesenie č.692/2022
2022 30-2022 693 Odstúpenie od Rámcovej dohody o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom (Slovenská republika) a Krasnojarským krajom (Ruská federácia) Uznesenie č.693/2022
2022 30-2022 694 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Apríl 2022 Uznesenie č.694/2022
2022 30-2022 695 Informatívna správa o situácii s ochorením COVID – 19 Uznesenie č.695/2022
2022 30-2022 696 Informatívna správa o pomoci utečencom v Košickom kraji Uznesenie č.696/2022
2022 30-2022 697 Zmeny v zakladateľskej listine Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. Uznesenie č.697/2022