Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2022 31-2022 698 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.698/2022
2022 31-2022 699 Nájom nebytových priestorov pre BONA FIDE, o. z. Uznesenie č.699/2022
2022 31-2022 700 Nájom nebytových priestorov pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Uznesenie č.700/2022
2022 31-2022 701 Kúpa nehnuteľností v Rožňave do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.701/2022
2022 31-2022 702 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 677/2022 zo dňa 25. apríla 2022 - Kúpa telocvične v Rožňave do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.702/2022
2022 31-2022 703 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 676/2022 zo dňa 25. apríla 2022 – Zmena podmienok nájmu pre nájomcu Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy a zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 492/2020 Uznesenie č.703/2022
2022 31-2022 704 Úprava názvu príspevkovej organizácie Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň Uznesenie č.704/2022
2022 31-2022 705 Vymenovanie riaditeľky Spišského kultúrneho centra a knižnice Uznesenie č.705/2022
2022 31-2022 706 Vymenovanie riaditeľky Krajskej hvezdárne a Zemplínskeho kultúrneho centra Uznesenie č.706/2022
2022 31-2022 707 Personálne zmeny v Kultúrnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.707/2022
2022 31-2022 708 Monitorovacia správa o realizácii Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-2025 (2030) za roky 2020-2021 Uznesenie č.708/2022
2022 31-2022 709 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2021 Uznesenie č.709/2022
2022 31-2022 710 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 2. polrok 2022 Uznesenie č.710/2022
2022 31-2022 711 Odmena hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za rok 2021 Uznesenie č.711/2022
2022 31-2022 712 Spolufinancovanie projektu Technickej pomoci SO pre IROP KSK z REACT – EÚ v programovom období 2014 – 2020 Uznesenie č.712/2022
2022 31-2022 713 Partnerstvo na realizáciu projektu „Vývoj smart nábytku s umelou inteligenciou a medicínskych zariadení“ v rámci programu „Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Uznesenie č.713/2022
2022 31-2022 714 Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 224/2015 zo dňa 15. 06. 2015 o poskytnutí návratných bezúročných finančných výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.714/2022
2022 31-2022 715 Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 517/2017 zo dňa 12. 06. 2017 o poskytnutí návratných bezúročných finančných výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.715/2022
2022 31-2022 716 Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 117/2018 zo dňa 27. 08. 2018 o poskytnutí návratných bezúročných finančných výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.716/2022
2022 31-2022 717 Zrušenie uznesenia č. 483/2020 zo dňa 14. 12. 2020 a zrušenie uznesenia č. 529/2021 zo dňa 26. 04. 2021 o schválení realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – KlimaPark Kysak Uznesenie č.717/2022
2022 31-2022 718 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – KlimaPark Kysak Uznesenie č.718/2022
2022 31-2022 719 Informatívna správa o Geoportáli Košického kraja Uznesenie č.719/2022
2022 31-2022 720 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2021/2022 Uznesenie č.720/2022
2022 31-2022 721 Spolufinancovanie výstavby ihriska s umelým povrchom v meste Rožňava Uznesenie č.721/2022
2022 31-2022 722 Zmeny v zakladateľskej listine GeoSurvey, s. r. o. a informatívna správa Uznesenie č.722/2022
2022 31-2022 723 Peňažný príspevok Košického samosprávneho kraja do kapitálového fondu z príspevkov obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. Uznesenie č.723/2022
2022 31-2022 724 Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií Uznesenie č.724/2022
2022 31-2022 725 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Jún 2022 Uznesenie č.725/2022
2022 31-2022 726 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2022 Uznesenie č.726/2022
2022 31-2022 727 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2022 Uznesenie č.727/2022