Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2022 32-2022 729 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.729/2022
2022 32-2022 730 Zloženie sľubu poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.730/2022
2022 32-2022 731 Zrušenie uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 554/2017 zo dňa 21. 08. 2017 a č. 208/2019 zo dňa 29. 04. 2019 - Prevod vlastníctva majetku v k. ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s. r. o. Uznesenie č.731/2022
2022 32-2022 732 Zámena nehnuteľností medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Trebišov Uznesenie č.732/2022
2022 32-2022 733 Finančné usporiadanie investícií medzi Košickým samosprávnym krajom a HOWK s.r.o. Uznesenie č.733/2022
2022 32-2022 734 Peňažný príspevok Košického samosprávneho kraja do kapitálovéhofondu z príspevkov spoločníka obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. na kúpu nehnuteľností v Košiciach Uznesenie č.734/2022
2022 32-2022 735 Prevod vlastníctva pozemku v Margecanoch Uznesenie č.735/2022
2022 32-2022 736 Nájom športových zariadení pre GOOD ANGELS s.r.o. Uznesenie č.736/2022
2022 32-2022 737 Nájom nebytových priestorov pre SISA - sociálna intervencia, sociálne aktivity n.o. Uznesenie č.737/2022
2022 32-2022 738 Zmena podmienok nájomných zmlúv s nájomcom Svet zdravia, a.s. Uznesenie č.738/2022
2022 32-2022 739 Spolufinancovanie projektových dokumentácií v súvislosti s možnosťou uchádzať sa o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti Uznesenie č.739/2022
2022 32-2022 740 Peňažný príspevok Košického samosprávneho kraja do kapitálového fondu z príspevkov spoločníka obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. na kúpu nehnuteľností v Michalovciach Uznesenie č.740/2022
2022 32-2022 741 Uzatvorenie zmlúv o nájme skladov posypovej soli pre účely zabezpečenia bezpečného priebehu zimnej údržby ciest 2022/23 v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.741/2022
2022 32-2022 742 Predĺženie nájmu nehnuteľností pre účely výkonu činností pri správe a údržbe ciest II. a III. triedy cestmajsterstva SC KSK, oblasť KROMPACHY Uznesenie č.742/2022
2022 32-2022 743 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.743/2022
2022 32-2022 744 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.744/2022
2022 32-2022 745 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Spojenej školy, Bielocerkevská 29, Košice s organizačnými zložkami Stredná odborná škola pedagogická, Bielocerkevská 29, Košice a Materská škola, Bielocerkevská 29, Košice Uznesenie č.745/2022
2022 32-2022 746 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Bielocerkevská 29, Košice ako súčasť Spojenej školy, Bielocerkevská 29, Košice Uznesenie č.746/2022
2022 32-2022 747 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do Rady školy pri Spojenej škole, Bielocerkevská 29, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.747/2022
2022 32-2022 748 Schválenie členov dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s.r.o.na funkčné obdobie 09. 10. 2022 – 09. 10. 2025 Uznesenie č.748/2022
2022 32-2022 749 Personálne zmeny v Školskej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.749/2022
2022 32-2022 750 Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.750/2022
2022 32-2022 751 Vymenovanie riaditeľa Východoslovenského múzea v Košiciach Uznesenie č.751/2022
2022 32-2022 752 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2022 Uznesenie č.752/2022
2022 32-2022 753 II. úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2022 Uznesenie č.753/2022
2022 32-2022 754 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie investičných akcií vo výške 9 596 400 EUR Uznesenie č.754/2022
2022 32-2022 755 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 478/2020 zo dňa 14. 12. 2020 v znení aktualizácie Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 278/2019 zo dňa 21. 10. 2019 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027 Uznesenie č.755/2022
2022 32-2022 756 Založenie obchodnej spoločnosti W2H2 KSK, s.r.o. Uznesenie č.756/2022
2022 32-2022 757 Informatívna správa o stave prípravy Rady partnerstva a Integrovanej územnej stratégii a predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 až 2022 Uznesenie č.757/2022
2022 32-2022 758 Založenie neziskovej organizácie „Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK, n.o.“ Uznesenie č.758/2022