Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2022 33-2022 761 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.761/2022
2022 33-2022 762 Spolufinancovanie projektu „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.“ Uznesenie č.762/2022
2022 33-2022 763 Schválenie spolufinancovania projektu: „Žiadosť o vypracovanie technickej/projektovej dokumentácii na rekonštrukciu priestorov na Strojárenskej ulici č. 3 v Košiciach Uznesenie č.763/2022
2022 33-2022 764 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 11. etapa (VIA LUX - DSS a ZpS) Uznesenie č.764/2022
2022 33-2022 765 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 11. etapa (DOMKO - DSS) Uznesenie č.765/2022
2022 33-2022 766 Delegovanie zástupcu zriaďovateľa z radov poslancov do Rady školy pri Gymnáziu, Kpt. Nálepku 6, Sobrance v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.766/2022
2022 33-2022 767 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.767/2022
2022 33-2022 768 Informatívna správa o realizácii Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji 2021 -2025, Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území KSK 2021 - 2025 (2030) a Koncepcie podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK 2020 -2025, za roky 2021 -2022 Uznesenie č.768/2022
2022 33-2022 769 Medzinárodná spolupráca medzi Košickým samosprávnym krajom a Moravsko-sliezskym krajom Uznesenie č.769/2022
2022 33-2022 770 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávnehokraja - október 2022 Uznesenie č.770/2022